Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Zarządzenie nr 48/2003

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 31 grudnia 2003 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy Wiskitki

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nadaję:

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wiskitki

 

Rozdział I.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

      Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wiskitki, zwany dalej Regulaminem, określa:

1)      Zakres działania i zadania Urzędu Gminy Wiskitki, zwanego dalej Urzędem,

2)      Organizację Urzędu,

3)      Zasady funkcjonowania Urzędu,

4)      Zakres działania kierownictwa Urzędu, referatów i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie.

 

§ 2

 

      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wiskitki,

2)      Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wiskitki,

3)      Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Wiskitki, Zastępcę Wójta Gminy Wiskitki, Sekretarza Gminy Wiskitki, Skarbnika Gminy Wiskitki oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiskitkach,

4)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wiskitki.

 

§ 3

 

1.      Urząd jest jednostką budżetową Gminy Wiskitki.

2.      Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3.      Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wiskitki, ul. Kościuszki 1.

 

§ 4

 

1.      Czas pracy pracowników Urzędu wynosi 40 godzin w wymiarze tygodniowym.

2.      Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600.

 

Rozdział II.

 

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

 

§ 5

 

1.       Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

2.       Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

a)      zadań własnych,

b)      zadań zleconych,

c)      zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),

d)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,

e)      zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 6

 

1.       Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2.       W szczególności do zadań Urzędu należy:

a)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

b)      wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

c)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

d)      przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,

e)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

f)        zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

g)      prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

h)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

-        Przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

-        Prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

-        Przechowywanie akt,

-        Przekazywanie akt do archiwów,

i)        realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

 

Rozdział III.

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 7

 

1)      W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

a)      Referat Finansowy (Fn), w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

-        Skarbnik gminy,

-        Księgowość budżetowa,

-        Księgowość podatkowa,

-        Wymiar podatków i opłat,

-        Kasa.

b)      Referat Rozwoju i Zasobów Naturalnych, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

-        Stanowisko ds. planowania przestrzennego (PP),

-        Stanowisko ds. inwestycji oraz zamówień publicznych (IZ),

-        Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (GK),

-        Stanowisko ds. geodezji i dróg publicznych (GP),

-        Stanowisko ds. gospodarki gruntami i działalności gospodarczej (GD),

-        Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska (ROŚ).

c)      Samodzielne stanowiska pracy:

-        Stanowisko ds. sekretariatu, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej (SCP).

-        Urząd Stanu Cywilnego (USC) oraz stanowisko ds. wojskowych i dowodów osobistych (WD),

-        Stanowisko ds. ewidencji ludności i obronności (ELO),

-        Radca prawny (RP),

-        Stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji (RKO),

-        Stanowisko ds. kadr i  ochrony zdrowia (KOZ),

-        Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

d)      Obsługa Urzędu:

-        Sprzątaczka,

-        Palacz – pracownik gospodarczy.

 

§ 8

 

1.      Na czele referatów stoją kierownicy.

2.      Kierownik Referatu Finansowego jest jednocześnie Skarbnikiem Gminy.

 

§ 9

 

1.      Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 10

 

Urząd działa według następujących zasad:

1)      praworządności,

2)      służebności wobec społeczności lokalnej,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)      jednoosobowego kierownictwa,

5)      planowania pracy,

6)      kontroli wewnętrznej,

7)      podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne Referaty i samodzielne stanowiska oraz wzajemnego współdziałania,

 

§ 11

 

           Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 12

 

            Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 13

 

1.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2.      Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 14

 

1.      Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.      Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

3.      Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.

4.      Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

5.      Zasady podpisywania pism przez Wójta, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

 

§ 15

 

1.      W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

2.      Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 16

 

1.      Referaty i poszczególni pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.      Referaty i poszczególni pracownicy są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Rozdział V

 

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

 

§ 17

 

 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)            reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,

2)            prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3)            podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4)            wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5)            zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6)            okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7)            koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

8)            rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9)            udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10)         czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

11)         przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12)         upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do   wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

13)         przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

14)         ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu   czynności kancelaryjnych,

15)         wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

§ 18

 

1.      Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

2.      Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 19

 

            Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1)            opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2)            opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

3)            opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4)            nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5)                         przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6)            nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,

7)            wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych

8)            koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

9)            koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

10)        wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 20

 

Do zadań Skarbnika należy:

1)         wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2)         kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3)         nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

4)         kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5)         współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6)         współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7)         wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I STANOWISKAMI

 

§ 21

 

1.      Do wspólnych zadań Referatów poszczególnych stanowisk należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:

1)            prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

2)            pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

3)            współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

4)            przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5)            współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

6)            przechowywanie akt,

7)            stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8)            stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

9)            prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego referatu,

10)        prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany referat i poszczególne stanowiska podań kierowanych przez obywateli do innych organów,

11)        usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

12)        wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

2.      Ogólne obowiązki Kierowników Referatów jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

§ 22

 

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1)            przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2)            udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3)            uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

4)            przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

5)            sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

6)            prowadzenie ksiąg rachunkowych,

7)            rozliczanie inwentaryzacji,

8)            dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

9)             przygotowywanie sprawozdań finansowych,

10)         dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

11)        wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy,

12)        prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

13)        zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,

14)        gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

15)        przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

16)        podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

17)        prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

18)        przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

19)        przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

20)        wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

21)        rozpatrywanie podań i odwołań o ulgi, obniżki i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych,

22)        obsługa finansowo – księgowa i kasowa Urzędu i jego pracowników oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

§ 23

 

Do zadań Referatu Rozwoju i Zasobów naturalnych należy prowadzenie następujących spraw:

1)            przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

2)            koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3)            przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

4)            prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5)            ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

6)            dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7)            prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8)            prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

9)            prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

10)        rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,

11)        opracowywanie i przedstawianie Wójtowi rocznych planów inwestycji i remontów w zakresie rzeczowym i finansowym,

12)        sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planami, inwestycjami i remontami realizowanymi przez Gminę,

13)        organizowanie i przeprowadzanie przetargów na wykonanie inwestycji i remontów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

14)        opracowywanie wystąpień o przyznanie dotacji na realizowane inwestycje,

15)        koordynacja inwestorska prowadzonych robót,

16)        przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo – materiałowych z wykonywanych inwestycji i remontów,

17)        prowadzenie ewidencji faktur i rachunków,

18)        podpisywanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków,

19)        ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy sporządzaniu rozliczeń rzeczowo – finansowych z prowadzonych inwestycji i remontów,

20)        administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalnym oraz nieruchomościami budynkowymi,

21)        przyjmowanie wniosków i prowadzenie dokumentacji w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych,

22)        przyznawanie lokali mieszkalnych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

23)        zarząd nieruchomościami wspólnymi,

24)        przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,

25)        egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

26)        prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,

27)        naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,

28)        tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

29)        sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi,

30)        planowanie, budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

31)        prowadzenie wykazów dróg gminnych,

32)        wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych,

33)        wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową,

34)        organizowanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

35)        realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,

36)        prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

37)        gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

38)        ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

39)        organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,

40)        nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

41)        komunalizacja gruntów,

42)        prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

43)        tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

44)        wyposażanie gruntów w urządzenie komunalne - wspólnie z pracownikiem ds. inwestycji,

45)        zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

46)        prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

47)        realizacja zadań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

48)        realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

49)        wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy,

50)        prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami,

51)        współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny,

52)        prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,

53)        organizowanie i nadzorowanie czynności związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

54)        ochrona gruntów rolnych i leśnych,

55)        przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

56)        ochrona powietrza atmosferycznego,

57)        prowadzenie kontroli uprawy maku oraz realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii,

58)        prowadzenie spraw dotyczących ochrony i konserwacji zabytków przyrody,

59)        prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych,

60)        podejmowanie działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

61)        przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

62)        prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego poprzez nadzór oraz współpracę z zarządami spółek wodnych,

63)        prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

64)        kontrolowanie gospodarki ściekowej pod kątem ochrony środowiska i jakości wód podziemnych,

65)        zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,

66)        sprawozdawczość.

 

§ 24

 

            Do zadań stanowiska ds. sekretariatu, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej należy:

1)            zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,

2)            przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

3)            prowadzenie ewidencji korespondencji,

4)            przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

5)            prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

6)            nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

7)            prowadzenie archiwum urzędowego,

8)            zaopatrywanie pracowników Urzędu i inne jednostki podległe w materiały biurowe, urządzenia i sprzęt,

9)            prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

10)        opracowywanie i aktualizowanie planu OC na terenie Gminy,

11)        prowadzenie magazynu sprzętu OC, dokumentacji oraz należytej konserwacji i zabezpieczenie tego sprzętu,

12)        prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

13)        wydawanie zaświadczeń.

§ 25

 

            Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ds. wojskowych, dowodów osobistych i ochrony informacji niejawnych należy:

1)            rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2)            sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3)            sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4)            przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5)            przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6)            stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7)            wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8)            wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

9)            współdziałanie z organami wojskowymi,

10)        administracja rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

11)        ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,

12)        przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

13)        orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,

14)        przyznawanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,

15)        prowadzenie spraw dotyczących wydawania dokumentów tożsamości,

16)        zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

17)        ochrona systemów i sieci informatycznych,

18)        zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

19)        kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

20)        okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

21)        szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 26

 

            Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności i obronności należy:

1)            prowadzenie kartoteki ewidencji ludności,

2)            przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, prowadzenie postępowania w sprawach ewidencji ludności,

3)            sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań,

4)            opracowywanie przyjętych wniosków i odpowiednich wykazów mieszkańców dla potrzeb rejestracji poborowych, służby zdrowia i placówek szkolnych oraz spisu wyborców,

5)            realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych,

6)            prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

7)            współdziałanie z organami Policji, WKU, USC,

8)            wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

9)            prowadzenie spraw wynikających z realizacji akcji kurierskiej,

10)        wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych,

11)        prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zbiórkach publicznych.

 

§ 27

 

            Do zadań radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu zgodnie z ustawą o radcach prawnych i zawartą umową obsługi prawnej Gminy.

 

§ 28

 

            Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady i Komisji należy:

1)            przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)            przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

3)            przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4)            przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5)            podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

6)            protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7)            prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

8)            prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

9)            organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,

10)        prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 29

 

            Do zadań stanowiska ds. kadr i opieki zdrowotnej należy:

1)            prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2)            prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

3)            przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4)            zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,

5)            przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

6)            przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

7)            ewidencja czasu pracy pracowników,

8)            kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

9)            prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i trwałych w używaniu.

10)        prowadzenie spraw związanych z opieką zdrowotną.

 

§ 30

 

            Do zadań stanowiska ds. BHP należy:

1)            okresowa analiza stanu bhp,

2)            stwierdzanie zagrożeń zawodowych,

3)            Przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

4)            Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

5)            Przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,

6)            Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

7)            Udział w dochodzeniach powypadkowych,

8)            Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,

9)            Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej Urzędu i szkoleń z tego zakresu.

 

§ 31

 

            Do zadań obsługi Urzędu Gminy należy:

1)            sprzątaczka:

a)            należyte zabezpieczenie budynku po zakończonych godzinach urzędowania przed kradzieżą i włamaniem,

b)            otwieranie budynku Urzędu i pomieszczeń biurowych przed rozpoczęciem pracy Urzędu,

c)            staranne, codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i pozostałych pomieszczeń biurowych,

d)            mycie okien i pranie firanek w okresach ustalonych z osobą odpowiedzialną za sprawy gospodarcze w Urzędzie,

e)            otwieranie budynku i pomieszczeń biurowych w dni wolne od pracy na polecenie Wójta lub Sekretarza,

2)            palacz – pracownik gospodarczy:

a)      palenie w piecu,

b)      kontrola zużycia węgla i informowania o konieczności uzupełnienia jego zapasów,

c)      czuwanie nad prawidłowym ogrzewaniem pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy i w budynku „Biały Domek”,

d)      sprawdzanie właściwego działania instalacji C.O. w budynku Urzędu Gminy,

e)      zamykanie pomieszczeń kotłowni w budynku Urzędu, bramy i furtki w ogrodzeniu do budynku,

f)        w okresie zimowym odśnieżanie dojścia do budynku i do kotłowni,

g)      dbanie o należyty porządek pomieszczeń w kotłowni C.O.,

h)      w okresie letnim pielęgnowanie zieleni i kwiatów wokół budynku i w parku,

i)        sprzątanie schodów, placu wokół budynku i parku,

j)        dokonywanie drobnych remontów i napraw w budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 32

 

   Załączniki nr 1 - 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

§ 33

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia

2.      Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wiskitki uchwalony przez Radę Gminy Uchwała Nr 16/96/5 z dnia 19.08.1996 r. i Uchwałą Nr 33/96/9 z dnia 30 grudnia 1996 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

GMINY WISKITKI

 

 

1.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2.      Gminna Biblioteka Publiczna.

3.      Gminny Zespół do Spraw Oświaty

4.      Gimnazjum w Wiskitkach

5.      Szkoła Podstawowa w Wiskitkach

6.      Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

7.      Szkoła Podstawowa w Guzowie

8.      Szkoła Podstawowa we Franciszkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 1

Wójt podpisuje:

1)      zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2)      pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3)      pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

4)      odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Wydziałów, 

5)      decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

6)      pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7)      pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8)      pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9)      odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10)  pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11)  inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

 

§ 2

           

            Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Wójta.

 

§ 3

 

            Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.        

§ 4

 

Kierownicy Referatów podpisują:

1)      pisma związane z zakresem działania Referatów, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

2)      decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania których zostali upoważnieni przez Wójta,

3)      pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatów i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

 

§ 5

 

            Kierownicy Referatów określają rodzaje pism, do podpisywania których są upoważnieni ich zastępcy lub inni pracownicy.

 

§ 6

 

            Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

§ 1

 

            Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

a)      legalności,

b)      gospodarności,

c)      rzetelności,

d)      celowości,

e)      terminowości,

f)        skuteczności.

 

§ 2

 

            Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

§ 3

 

            W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

1)            kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,

2)            problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

3)            wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

4)            bieżące - obejmujące czynności w toku,

5)            sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

 

§ 4

 

1.       Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.

2.       Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.       Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 5

 

            Kontroli dokonują:

1)      Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta - w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),

2)      kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

§ 6

 

1.      Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 14 dni od daty jej zakończenia,  protokół pokontrolny.

2.      Protokół pokontrolny powinien zawierać:

a)      określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,

b)      imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

c)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

d)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

e)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,

f)        przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

g)      datę i miejsce podpisania protokołu,

h)      podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,

i)        wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.      O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

 

§ 7

 

            W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

§ 8

 

            Protokół sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują:

1)      osoba kontrolowana,

2)      jej bezpośredni przełożony,

3)      ostatni egzemplarz pozostaje w aktach kontrolującego.

 

§ 9

 

1.      Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.

2.      Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.


Załączniki

zmiany Regulaminu organizacyjnego (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1.doc (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2004-05-14 09:30:00
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2004-05-14 09:30:00
Ostatnia zmiana:2012-09-11 15:02:06
Ilość wyświetleń:3146
a
a, a a

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij