Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2005 - podatek rolny

Uchwała Nr 46/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała Nr 47/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

 

 


U C H W A Ł A  Nr 46/XX/04

R A D Y   G M I N Y   W I S K I T K I

                                             z dnia 10 grudnia  2004r.

 

 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania         

podatku rolnego.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  /Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm./ i w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia15 października 2004r. /M.P.Nr43 poz. 765/  Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Gminy Wiskitki obniża cenę skupu 1q żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wiskitki na rok 2005 do kwoty 32,00 zł.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 56/XII/03 Rady Gminy Wiskitki z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie na rok podatkowy 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A  Nr 47/XX/04

RADY  GMINY  WISKITKI

z dnia 10 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji            

na podatek rolny.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. i art. 40 ust.1  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6a  ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  /Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm./  Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Ustala się wzór formularza informacji o gruntach dla celów podatku rolnego – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 10/02/2 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku rolnego poczynając od roku podatkowego 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1

                                                              do Uchwały Rady Gminy Wiskitki

                                                              Nr 47/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.

 

IR – 1                               INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy.................. właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy Wiskitki

 

    Adres ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj  własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q  2. współwłaściciel        q 3. posiadacz samoistny    q  4. współposiadacz  samoistny   q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca)   q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

 

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok              q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw.

 

 

 

Grunty orne

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IVb

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Sady

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IVb

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

III

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IV

 

 

 

IVb

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

Rowy

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

IIIa

 

 

 

III

 

 

 

IIIb

 

 

 

IVa

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

VI

 

 

 

VIz

 

 

 

Razem

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

1)       Użytki rolne klasy V,VI, VIz  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym)

- zwolnienie z urzędu

2)       Grunty zakupione w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej

100 ha na okres 5 lat (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym) - zwolnienie na wniosek podatnika

3)       Po w/w okresie ulga polegająca na obniżeniu podatku rolnego w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50% (art.12 ust. 6 ustawy

o podatku rolnym) 

4)       Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym) –  zwolnienie na wniosek podatnika

5)       Grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków

(art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie z urzędu

6)       Ulga inwestycyjna (art. 13 ustawy o podatku rolnym) –  zwolnienie na wniosek podatnika

7)       Ulga żołnierska (art. 13 ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie  na wniosek podatnika

8)       Inne zwolnienia.

                  (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)            

         .................................................................................................................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 2

                                                              do Uchwały Rady Gminy Wiskitki

                                                              Nr 47/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.

 

 

 

DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy .......................właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy Wiskitki

 

    Adres ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel         q 3. posiadacz samoistny   q  4. współposiadacz  samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)  q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości

 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                          q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej

 

 

 

 

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m. kw

Liczba hektarów przelicze-niowych

 

Stawka z 1 ha (przelicze-niowego lub

fizyczneg

 w zł,gr

Wymiar podatku rolnego w zł,gr

 

 

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

 

Grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

Sady

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

IVb

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

Grunty pod stawami

 

 

 

 

 

 

 

a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 

 

 

 

 

 

 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 

 

 

 

 

 

 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 

 

 

 

 

 

 

Rowy

 

 

 

 

 

 

 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

IIIa

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

IIIb

 

 

 

 

 

 

 

IVa

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VIz

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

3)       Użytki rolne klasy V,VI, VIz  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym)

- zwolnienie z urzędu

4)       Grunty zakupione w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej

100 ha na okres 5 lat (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym) - zwolnienie na wniosek podatnika

9)       Po w/w okresie ulga polegająca na obniżeniu podatku rolnego w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50% (art.12 ust. 6 ustawy

o podatku rolnym) 

10)    Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym) –  zwolnienie na wniosek podatnika

11)    Użytki ekologiczne (art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie z urzędu

12)    Grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków

(art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie z urzędu

13)    Ulga inwestycyjna (art. 13 ustawy o podatku rolnym) –  zwolnienie na wniosek podatnika

14)    Prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie

(art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie na wniosek podatnika

15)    Inne zwolnienia.

                  (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)             

         .................................................................................................................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

 

 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

 

 

2. inwestycyjne

 

 

3. górskie

 

 

4. inne

 

 

Razem

 

 

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku

Różnica kwot z D–F  (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

23. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2005-01-03 10:29:18
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2005-01-03 10:29:18
Ostatnia zmiana:2005-01-03 10:29:18
Ilość wyświetleń:953
a
a, a a

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij