Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2005 - podatek leśny

Uchwała Nr 48/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego.

Uchwała Nr 49/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.


U C H W A Ł A   Nr 48/XX/04

R A D Y   G M I N Y   W I S K I T K I

                                                       z dnia 10 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października  2002r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1680/ i w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004r. /M.P.Nr 44 poz. 781/ Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustala się w wysokości   za 120,40 m3.

                                                                          §   2.

 

Traci moc uchwała Nr 55/XII/03 Rady Gminy Wiskitki z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania

podatku leśnego.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie na rok podatkowy 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U C H W A Ł A   Nr 49/XX/04

RADY  GMINY  WISKITKI

z dnia 10 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października  2002r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz. 1680/ Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Ustala się obowiązujący formularz informacji o lasach składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku leśnego – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.      Ustala się obowiązujacy formularz deklaracji na podatek leśny – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2.

 

Traci moc ucwała Nr 15/02/2 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów informacji o podatku leśnym i deklaracji na podatek leśny.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku leśnego poczynając od roku podatkowego  2005.

 

 

 

 

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

   ...............................................................

      

                                       Załącznik Nr 1

                                       do Uchwały Rady Gminy Wiskitki

                                       Nr 49/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.                                                                                                                                                  

 

 

IL-1                 INFORMACJA  W SPRAWIE  PODATKU  LEŚNEGO

 

 

 

2. Rok

     ................................

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego

                               lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy ............................ właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy Wiskitki

   Adres ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel  q 2. współwłaściciel   q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz  zależny (np. dzierżawca) q  8. współposiadacz  zależny (np. dzierżawca)  

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz  identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

7.  Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

 

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )

 

 

9. Numer PESEL/REGON

 

B.2  ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok                 q 2. korekta złożonej uprzednio informacji


 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

(Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

 

1

2

1. Lasy ochronne

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w. 1–3)

 

 

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

1)       Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym)

2)       Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym)

3)       Inne zwolnienia.

                  (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

          ...................................................................................................................................................................................................................

          ...................................................................................................................................................................................................................

          ...................................................................................................................................................................................................................

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z       

       rzeczywistością.

 

20. Imię

 

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

 

26.Data i  podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

................................................................

                                       Załącznik Nr 2

                                       do Uchwały Rady Gminy Wiskitki

                                       Nr 49/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.                                                                                                                                                    

 

DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY

 

 

                                                          na

2. Rok

     ...........................

 

 

Podstawa prawna:  ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr  200, poz. 1682, ze zm.).

Składający:             Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy ............................ właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy Wiskitki

   Adres ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna q  2. osoba prawna   q 3. jednostka organizacyjna q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)

   q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

   q 5. współużytkownik wieczysty   q 6. posiadacz zależny (np. dzierżawca) q  7. współposiadasz zależny (np. dzierżawca) 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów   (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 

 

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) **

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

                           q 1. deklaracja roczna                                                q 2. korekta deklaracji rocznej


 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

 

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł, gr

-  należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2 x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w. 1–3)

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

4)       Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym)

5)       Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym)

6)       Użytki ekologiczne (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku leśnym)

7)       Inne zwolnienia.

                  (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

          .................................................................................................................................................................................................................

          .................................................................................................................................................................................................................

          .................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych

       z rzeczywistością.

 

 

21. Imię

 

22. Nazwisko

 

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

 

27. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2005-01-03 10:44:49
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2005-01-03 10:44:49
Ostatnia zmiana:2005-01-03 10:44:49
Ilość wyświetleń:645

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij