Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2005 - podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 50/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 51/XX/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.


 

 

U C H W A Ł A  Nr 50/XX/04

R A D Y   G M I N Y   W I S K I T K I

z dnia 10 grudnia 2004r.

 

 

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.       o podatkach i opłatach  lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./ Rada Gminy Wiskitki

uchwala, co następuje:

 

 

§  1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

  1. Od  1 m2 powierzchni gruntów:

 a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu

     na sposób zakwalifikowania w ewidencji

     gruntów i budynków                                                                0,58 zł

 b/ od pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

     statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje

     pożytku publicznego                                                                0,13 zł

     - drogi                                                                                     0,04 zł

  1. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

      lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                       3,52 zł

  1. Od budynków lub ich części za 1m2 powierzchni użytkowej:  

 a/ mieszkalnych                                                                           0,53 zł

 b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

     oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

     na prowadzenie działalności gospodarczej                               14,70 zł

 c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

     w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym           6,40 zł

 d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

     w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych               3,61 zł

 e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

     pożytku publicznego                                                               3,45 zł                                                                                                                                                                                                                             

  4. Od budowli – 2% wartości.

 

§ 2.

 

  1.      Zwalnia się od podatku, o którym mowa w § 1 nieruchomości należące od Gminy, przekazane do używania Ochotniczym Strażom Pożarnym i stowarzyszeniom kulturalnym.

  2.      Zwalnia się od podatku, o którym mowa w § 1 nieruchomości należące do Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

 

 

§ 3.

 

Zwalnia się z podatku grunty, budynki i budowle (wodociągi) przeznaczone do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Wiskitki w wodę stanowiące mienie komunalne Gminy Wiskitki.

 

 

§ 4.

 

  1.      Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków, o których mowa w § 1 pkt  2 lit. e podlega powierzchnia 30m2, pozostałą powierzchnię zwalnia się od opodatkowania.

  2.      W budynkach mieszkalnych, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a należących do osób fizycznych         i parafii rzymsko – katolickich opodatkowaniu podlega 40m2 powierzchni użytkowej, pozostałą  powierzchnię zwalnia się od opodatkowania.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 

Traci moc uchwała Nr 54/XII/03 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 7.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie na rok podatkowy 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A  Nr 51/XX/04

R A D Y   G M I N Y   W I S K I T K I

z dnia 10 grudnia 2004r.

 

w sprawie określenia wzorów  informacji o nieruchomościach i deklaracji

na podatek od nieruchomości.

 

 

                 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./ Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.        Ustala się obowiązujący formularz informacji o nieruchomościach składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.        Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2.

                                                                               §  2.                

 

    Traci moc uchwała Nr 60/XII/03 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2003r.w sprawie określenia wzorów                                                                           

     informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

 

§3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości  poczynając od roku podatkowego 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 1

                                                              do Uchwały Rady Gminy Wiskitki

                                                              Nr       z dnia

 

 

IN – 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy Wiskitki właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy ..................................

 

    Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel        q  2. współwłaściciel       q 3. posiadacz samoistny   q 4. współposiadacz samoistny  q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz    q  8. współposiadacz

 

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

 

8. Imię ojca, imię matki

 

 

9. Numer PESEL

 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

 

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

 

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

 

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

             q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                     q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

............................................................................ m2

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

............................................................................ ha

 

3. pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  a)   drogi 

22.

............................................................................ m2

............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

1. mieszkalnych – ogółem

23.

............................................................................ m2

 

 

 

w  tym:

 

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

 

24.

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

.............................................................................. m2

 

 

................................................................................................. m2

 

................................................................................................. m2

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

............................................................................. m2

 

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

     w  tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

5. pozostałych ogółem w tym zajętych na prowadzenie

    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

     przez organizacje pożytku publicznego

     w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.

............................................................................ m2

 

 

............................................................................................... m2

 

............................................................................................... m2

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH:

1)       powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego powyżej 40m2 /zg. z uchwałą Rady Gminy/

2)       powierzchnia użytkowa budynków pozostałych powyżej 30m2 /zg. z uchwałą Rady Gminy/

3)       budynki gospodarcze lub ich części:

a/ służące działalności leśnej lub rybackiej /art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/

b/ położone na gruntach gospodarstw rolnych , służące wyłącznie działalności rolniczej /art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/

c/ służące na prowadzenie działów specjalnych  produkcji rolnej /art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/

4)       grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zg. z

        przepisami prawa o ochronie zabytków /art. 7 ust. 1 pkt 6  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/

5)       grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione /art.7 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/

6)       inne zwolnienia

           (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

30. Imię

 

31. Nazwisko

 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

34. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

35. Identyfikator przyjmującego formularz

 

36. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

 

...................................................................................................

                                                              Załącznik Nr 2

                                                              do Uchwały Rady Gminy Wiskitki

                                                              Nr 51/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.

 

DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

na

2. Rok

 

........................................

 

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający:   Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami

wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi

jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących

wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:  Wójt Gminy............................... właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

 

3. Wójt Gminy Wiskitki

 

    Adres ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. osoba fizyczna  q  2. osoba prawna    q 3. jednostka organizacyjna    q  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

    q 1. właściciel       q  2. współwłaściciel    q 3. posiadacz  samoistny     q  4. współposiadacz samoistny q  5. użytkownik wieczysty

    q 6. współużytkownik wieczysty   q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)    q  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

 

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów     ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 

 

 

 

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

 

 

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **

 

 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

 

11. Kraj

 

12. Województwo

13. Powiat

 

 

14. Gmina

 

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

 

17. Miejscowość

 

18. Kod pocztowy

19. Poczta

 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

 q 1. deklaracja na dany rok        q 2. korekta deklaracji rocznej        q 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 q 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku         q 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

 

 

 


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr

Kwota podatku

w zł, gr

(należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

 

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

 

................... m2

22.

 

.................,.......

23.

 

.................,.......

 

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

 

.................... ha

25.

 

.................,.......

26.

 

.................,.......

 

 

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

a) drogi

27.

 

................... m2

................... m2

28.

 

.................,.......

.................,.......

29.

 

.................,.......

.................,.......

 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

 

 

1. mieszkalnych - ogółem

30.

..................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......

 

 

   w tym:

    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2

 

 

........................... m2

 

34.

........................,........

 

 

........................,........

35.

........................,........

 

 

........................,........

 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

 

    w  tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

 

........................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

37.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

38.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

 

..................... m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

40.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

41.

 

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,.........

 

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych ogółem,

 

    w tym:

         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

......................m2

 

 

........................... m2

 

........................... m2

43.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

44.

.................,.......

 

 

........................,........

 

........................,........

 

 

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

45.

..................... m2

 

........................... m2

 

........................... m2

 

46.

.................,.......

 

........................,........

 

........................,........

 

47.

.................,.......

 

........................,........

 

........................,........

 

D.3 BUDOWLE

 

 

1. budowle

     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

....................

50.

.................,.......

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku*

Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

51.

.................,.......

 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH

1)       budynki gospodarcze lub ich części:

a.        służące działalności leśnej lub rybackiej (art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

b.        położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej (art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatkach

     i opłatach lokalnych)

             c)       służące na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej (art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

2)       nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży

w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fiz. i sportu (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

3)       grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zg. z przepisami

prawa o ochronie zabytków (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

4)       budynki i budowle w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody służące bezpośrednio osiąganiu celów w zakresie ochrony

przyrody oraz grunty objęte ochroną ścisłą, częściową lub krajobrazową (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

5)       grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione (art. 7 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych)

6)       prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych

wojewodzie (art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

7)       inne zwolnienia

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                  ........................................................................................................................................................................................................................................

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

52. Imię

 

53. Nazwisko

 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

56. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz

 

58. Data i podpis przyjmującego formularz

 

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2005-01-03 10:52:28
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2005-01-03 10:52:28
Ostatnia zmiana:2005-01-03 10:52:28
Ilość wyświetleń:702

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij