Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za I kwartał 2006r.


Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za I kwartał 2006r.
Dochody
Plan 15 796 979
Wykonanie 4 322 918 tj. 27,4 %
Wydatki
Plan 18 523 204
Wykonanie 3 297 275 tj. 17,8%
Nadwyżka za I kwartał 2006 r wynosi 1025 643 zł
REALIZACJA  DOCHODÓW 
DziałRozdz.  §      WYSZCZEGÓLNIENIEPLAN      NA  2006 rWYKO-NANIE%
O10  Rolnictwo i łowiectwo20 25000,0
 O1010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi20 00000,0
 O970Wpływy z różnych dochodów20 00000,0
 O1095 Pozostała działalność25000,0
 O750Dochody z najmu i  dzierżawy25000,0
400  Wyt. i zaopatr.w energ.elektr.gaz i wodę340 250105 41431,0
 40002 Dstarczanie wody340 250105 41431,0
  O830Wpływy z usług340 000105 39531,0
  O920Pozostałe odsetki250197,6
600  Transport i łączność382 12800,0
 60014 Drogi publiczne powiatowe382 12800,0
  6620Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego382 12800,0
700  Gospodarka mieszkaniowa359 200133 78637,2
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami359 200133 78637,2
  O750Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t.129 00033 02525,6
  O870Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych230 00098 89143,0
  O920Pozostałe  odsetki2001 870935,0
750  Admnistracja publiczna2 01053326,5
 75011 Urzędy Wojewódzkie76033343,8
  2360Dochody j.s.t. zw. zrealiz zad zlec76033343,8
 75023 Urzędy gmin1 25020016,0
  O830Wpływy z różnych usług1 00020020,0
  O970Wpływy z różnych dochodów25000,0
756  Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem4 789 5731 121 32023,4
 75601 Wpływy podatku dochod.od osób fizycznych36 8505 76915,7
  O350Podat.z dział.gosp.os.fiz.wpł.w for.karty podatk.36 7505 76815,7
  O910Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat10011,0
 75615 Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.1 134 470255 91822,6
  O310Podatek od nieruchomości1 030 000233 94622,7
  O320Podatek rolny49 0001 4312,9
  O330Podatek leśny35 0009 63327,5
  O340Podatek od środków transportowych17 5007 96445,5
  O470Wpływy z opłat za  zarząd wieczyst.użytkowania270270100,0
  O500Podatek od czynności cywilno-prawnych7002 202314,6
  O910Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat2 00047223,6
 75616 Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych1 257 900376 64929,9
  O310Podatek od nieruchomości530 000175 14433,0
  O320Podatek rolny489 600127 11126,0
  O330Podatek leśny4 2002 49459,4
  O340Podatek od środków transportowych70 00032 32746,2
  O360Podatek od spadków i darowizn12 5004 79438,4
  O370Podatek od posiadania psów10000,0
  O430Wpływy z opłaty targowej10 5001 43613,7
  O450Wpływy z opł administr za czyn urz10 3001 96019,0
  O500Podatek od czynności cywilno-prawnych119 40028 97124,3
  O560Podatek zniesiony0220,0
  O910Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat11 3002 39021,2
 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw91 30539 57943,3
  O410Wpływy z opłaty skarbowej20 0006 88034,4
  O480Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoholu68 77529 83143,4
  O490Wpływy z innych opłat2 5002 868114,7
  O910Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat3000,0
 75621 Udziały gmin w podat.stan.doch.budżet.państwa2 269 048443 40519,5
  OO10Podatek dochod.od osób fizycznych2 253 648439 05319,5
  OO20Podatek dochod od osób prawnych15 4004 35228,3
758  Różne rozliczenia6 507 7452 194 82433,7
 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.4 192 7741 614 81538,5
  2920Subwencja ogólna z budżetu państwa4 192 7741 614 81538,5
 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2 295 971573 99325,0
 2920Subwencja ogólna z budżetu państwa2 295 971573 99325,0
 75814 Różne rozliczenia finansowe19 0006 01631,7
 O920Pozostałe odsetki19 0006 01631,7
801  Oświata i wychowanie695 45649 0167,0
 80101 Szkoły podstawowe5 1001 29025,3
  O750Dochody z tytułu najmu dzierżawy skład.majątk.5 1001 29025,3
 80110 Gimnazja112 30010 8539,7
  O750Dochody z tytułu najmu   12 3004003,3
  O970Wpływy z różnych dochodów010 4530,0
  6260Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych100 00000,0
 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół2 40034714,5
  O920Pozostałe odsetki2 40034714,5
 80120 Licea Ogólnokształcące475 65636 5267,7
  6620Dot cel otrzym z pow na inwest real na podst por475 65636 5267,7
 80195 Pozostała działalność100 00000,0
  6300Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych100 00000,0
852  Opieka społeczna176 10071 25240,5
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze39 00013 28834,1
  2030Dot z budżet państ na b zadania własne39 00011 70030,0
  O970Wpływy z różnych dochodów01 5880,0
 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej109 00043 12039,6
  2030Dot z budżet państ na b zadania własne109 00042 88139,3
  O920Pozostałe odsetki02390,0
 85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiek.5 1003 14461,6
  O830Wpływy z usług5 1003 14461,6
 85295 Pozostała działalność23 00011 70050,9
  2030Dot z budżet pańnst na b zadania własne23 00011 70050,9
854  Edukacyjna opieka wychowawcza8 4508 450100,0
 85415 Pomoc materialna dla uczniów8 4508 450100,0
  2030Dot cel z budżetu państwa na bieżące zad.własne8 4508 450100,0
900  Gosp.komunalna i ochrona środowiska09990,0
 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg09990,0
  O830Wpływy z usług09990,0
926  Kultura fizyczna i sport3 10083226,8
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  i sportu3 10057218,5
  O970Wpływy z różnych dochodów3 10057218,5
 92695 Pozostała działalność02600,0
  O970Wpływy z różnych dochodów02600,0
   ZADANIA ZLECONE   
750  Administracja publiczna83 73825 76430,8
 75011 Urzędy Wojewódzkie83 73825 76430,8
  2010Dotacje cel.z budżet. państ.na  bież.zad. zlecone83 73825 76430,8
751  Urzędy naczel.organ.wł.państ.kontr.i ochr.pr.1 47936924,9
 75101 Urzędy naczel.organ.wł.państ.kontr.i ochr.prawa1 47936924,9
  2010Dotacje z budżet.państ. na bież.zad.zlecone1 47936924,9
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar.50000,0
 75414 Obrona cywilna50000,0
  2010Dotacje z budżet.państ. na bież.zad.zlecone50000,0
852  Opieka społeczna2 427 000610 35925,1
 85212 Świadczenia rodzinne i skladki emeryt.rentowe2 157 000540 00025,0
  2010Dotacje z budżet.państ. na bież.zad.zlecone2 157 000540 00025,0
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne20 0005 31026,6
  2010Dotacje cel.z budżet.państ.na bież.zad.zlecone20 0005 31026,6
 85214 Zasił.i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenie społ.226 00057 70025,5
  2010Dotacje cel.z budżet.państ.na bież.zad.zlecone226 00057 70025,5
 85228 Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiekuńcze24 0007 34930,6
  2010Dotacje cel.z budżet.państ.na bież.zad.zlecone24 0007 34930,6
   OGÓŁEM DOCHODY15 796 9794 322 91827,4
REALIZACJA   WYDATKÓW
DziałRozdz.§      WYSZCZEGÓLNIENIEPLAN NA 2006 rWYKO-NANIE%
O10  Rolnictwo i łowiectwo11 0001881,7
 O1030 Izby   Rolnicze11 0001881,7
  2850Wpłaty gmin na  rzecz Izb Rolniczych11 0001881,7
400  Wytwarzanie i zaopat.w energ.elektr.,gaz i wodę200 00049 15424,6
 40002 Dostarczanie wody200 00049 15424,6
 4170Wynagrodzenie bezosobowe22 0006 60030,0
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3 00059319,8
 4260Zakup energii95 00020 85522,0
 4270Zakup usług remontowych32 0009953,1
 4300Zakup usług pozostalych18 0006 69337,2
  4430Różne opłaty i składki30 00013 41844,7
500  Handel6 00000,0
 50095 Pozostała działalność6 00000,0
 4210Zakup materiałów i wyposażenia3 00000,0
 4300Zakup usług pozostałych3 00000,0
600  Transport i łączność3 787 300213 7595,6
 60016 Drogi publiczne gminne3 787 300213 7595,6
  4170Wynagrodzenia bezosobowe10 0007 43074,3
  4210Zakup materiałów i wyposażenia100 00042 81342,8
  4270Zakup usług remontowych100 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych40 00025 67264,2
  4430Różne opłaty i składki1 51400,0
  6050Wydatki inwest.jedn.budzet.modernizacja  dróg895 500137 84415,4
  6058Wydatki inwest.jedn.budżetowych1 438 96000,0
  6059Wydatki inwest.jedn.budżetowych1 201 32600,0
700  Gospodarka mieszkaniowa264 91033 83212,8
 70004 Różne jedn obsł gosp mieszk39 8009 10422,9
  4270Zakup usług remontowych16 8003 80022,6
  4300Zakup usług pozostałych23 0005 30423,1
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami101 10012 08312,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe20 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych17 0007 29442,9
  4430Różne opłaty i składki1 50021014,0
  4520Opłaty na rzecz budżetów  j.s.t.29 6004 57915,5
  4590Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych33 00000,0
 70095 Pozostała działalność124 01012 64510,2
  4170Wynagrodzenia bezosobowe3 00000,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia4 0002 74468,6
 4260Zakup energii7 8002 13727,4
 4270Zakup usług remontowych55 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych53 0007 76414,6
  4430Różne opłaty i składki1 21000,0
710  Działalność usługowa62 70015 50324,7
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego62 10015 50325,0
  4300Zakup usług pozostałych62 10015 50325,0
 71095 Pozostała działalność60000,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia60000,0
750  Administracja publiczna1 845 799493 50526,7
 75022 Rady Gmin 94 60018 16919,2
 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych90 00017 65019,6
 4210Zakup materiałow i wposażenia3 00051917,3
 4300Zakup usług pozostałych1 00000,0
 4410Podróże służbowe krajowe60000,0
 75023 Urzędy Gmin1 664 971452 68127,2
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal,do wynagrodzeń80000,0
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników931 204225 03424,2
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne57 40057 36799,9
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne167 26449 76929,8
  4120Składki na FP24 0866 93628,8
  4140Wpłaty na PFRON12 0003 12426,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe32 6405251,6
  4210Zakup materiałów i wyposażenia112 00038 46534,3
  4260Zakup energii21 0004 24120,2
  4270Zakup usług remontowych16 6202 48414,9
  4300Zakup usług pozostałych244 56461 01224,9
  4350Oplaty za usługi internetowe2 4842068,3
  4410Podróże służbowe krajowe17 0002 91817,2
  4430Różne  opłaty i składki5 50060010,9
  4440Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych20 40900,0
 75075 Pozostała działalność50 0007 72915,5
  4170Wynagrodzenia bezosobowe10 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych40 0007 72919,3
 75095 Pozostała działalność36 22814 92641,2
  2900Wpłaty gmin na rzecz związków gmin9 9289 90199,7
  3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych26 3005 02519,1
754  Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa181 89273 36240,3
 75412 Ochotnicze straże pożarne181 89273 36240,3
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal,do wynagrodzeń33 00015 08545,7
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne2 31057624,9
  4120Składki na FP35000,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe38 2329 45624,7
  4210Zakup materiałów i wyposażenia50 00021 61443,2
  4260Zakup energii16 0005 40333,8
  4270Zakup usług remontowych10 0002 24522,5
  4300Zakup usług pozostałych11 0001 46713,3
  4430Rożne opłaty i składki10 0006 51665,2
  6060Wydatki na zakupy inwest jedn.budżetowych11 00011 000100,0
756  Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem120 00034 64028,9
 75647 Pobór podatków120 00034 64028,9
  4100Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne80 00028 42235,5
  4110Składki na ubezpieczenia społeczne90012914,3
  4120Składki na Fundusz Pracy1301813,8
  4170Wynagrodzenia bezosobowe5 00075015,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia5 0001 75235,0
  4300Zakup usłług pozostałych28 9703 56912,3
757  Obsługa długu publicznego61 52911 79319,2
 75702 Obsługa papier.wartościowych,kredyt.pożycz.61 52911 79319,2
  8070Odsetki od  kredytów i pożyczek61 52911 79319,2
758  Różne rozliczenia44 9007291,6
 75814 Różne rozliczenia finansowe3 00072924,3
  4300Zakup usług pozostałych3 00072924,3
 75818 Rezerwy ogólne i celowe41 90000,0
  4810Rezerwy 41 90000,0
801  Oświata i wychowanie5 193 8581 478 20728,5
 80101 Szkoły podstawowe2 880 060914 38331,7
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz.137 15038 27627,9
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 785 300447 85825,1
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne156 800149 34395,2
  4110Składki na ubezpiezenie społeczne363 030107 20429,5
  4120Składki na FP50 93015 04329,5
  4170Wynagrodzenia bezosobowe5 50000,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia199 000117 64859,1
  4240Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. i książek6 5001 98230,5
  4260Zakup energii49 00015 87832,4
  4270Zakup usług remontowych8 0001 14514,3
  4300Zakup usług pozostałych55 00019 56635,6
  4410Podróże służbowe krajowe3 00044014,7
  4440Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych60 85000,0
 80103 Przedszkola237 06561 16725,8
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń15 9503 87624,3
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników161 90035 96222,2
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne12 77011 22787,9
  4110Skladki na ubezpieczenie społeczne33 2808 83926,6
  4120Składki na FP4 6701 24026,6
  4210Zakup materiałów i wyposażenia450235,1
  4240Zakup pomocy naukowych60000,0
  4260Zakup energii40000,0
  4270Zakup usług remontowych40000,0
  4300Zakup usług pozostałych40000,0
  4410Podróże służbowe krajowe40000,0
  4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.5 84500,0
 80110 Gimnazja1 820 817423 02423,2
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz.73 80017 80524,1
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników832 800196 48023,6
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne70 70068 10396,3
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne170 65048 77728,6
  4120Składki na FP23 9506 84428,6
  4170Wynagrodzenia bezosobowe16 5003 81223,1
  4210Zakup materiałów i wyposażenia65 00061 01793,9
  4240Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. i książek2 5002 04181,6
  4260Zakup energii21 37512 45258,3
  4270Zakup usług remontowych2 29700,0
  4300Zakup usług pozostałych14 0005 69340,7
  4410Podróże służbowe krajowe1 00000,0
  4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.27 50000,0
  6050Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych498 74500,0
 80113 Dowożenie uczniów do szkół112 50040 79036,3
  4300Zakup usług pozostałych112 50040 79036,3
 80114 Zespół ekonomiczno- administracyjny szkół119 38036 28830,4
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników78 00019 33024,8
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne8 0007 23790,5
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne15 0004 57130,5
  4120Składki na FP2 10064130,5
  4170Wynagrodzenia bezosobowe1 66083050,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia6 0002 27437,9
  4300Zakup usług pozostałych6 3401 40522,2
  4410Podróże służbowe krajowe1 00000,0
  4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.1 28000,0
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli11 5302 55522,2
  4300Zakup usług pozostałych11 5302 55522,2
 80195 Pozostała działalność12 50600,0
  4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.12 50600,0
851  Ochrona zdrowia109 1587 2696,7
 85153 Zwalczanie narkomani15 00000,0
  4210Zakup materi i wyposażenia10 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych5 00000,0
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi94 1587 2697,7
  3110Świdaczenia społeczne10 0003 04530,5
  4170Wynagrodzenia bezosobowe15 0001 0807,2
  4210Zakup materiałów i wyposażenia25 3838943,5
  4300Zakup usług pozostałych43 0002 2505,2
  4410Podróże służbowe krajowe77500,0
852  Opieka społeczna414 976128 78231,0
 85202 Domy pomocy społecznej5 00000,0
  4330Zakup usług przez j.s.t5 00000,0
 85214 Zasiłki i pom. w naturze oraz skł.na ub.społeczne64 00024 68238,6
  3110Świadczenia społeczne64 00024 68238,6
 85215 Dodatki mieszkaniowe10 0003 70437,0
 3110Świadczenia społeczne10 0003 70437,0
 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej182 47453 83729,5
  4010Wynagrodzenie osobowe pracowników130 04230 91323,8
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne8 8008 76799,6
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne24 7007 03528,5
  4120Składki na FP3 41097228,5
  4170Wynagrodzenie bezosobowe50012024,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia3 00098632,9
  4270Zakup usług remontowych50000,0
  4300Zakup usług pozostałych5 0004 48989,8
  4410Podróże służbowe krajowe1 00021721,7
  4430Różne opłaty i składki1 00033833,8
  4440Odpisy na zakł fund św socjal4 52200,0
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze120 50233 38927,7
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal,do wynagrodz.50000,0
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników82 35420 44124,8
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6 0005 97099,5
 4110Skladki na ubezpieczenie społeczne15 1484 40129,1
 4120Skladki na FP2 09060829,1
  4410Podróze służbowe krajowe10 5001 96918,8
 4440Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.3 91000,0
 85295 Pozostała działalność33 00013 17039,9
  3110Świadczenia społeczne - obiady33 00013 17039,9
854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza125 91131 55225,1
 85401 Świetlice szkolne116 75031 55227,0
  3020Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz.9 6602 41225,0
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników76 00018 55924,4
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4 7004 61098,1
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne15 7904 41227,9
  4120Skladki na FP2 22061927,9
  4210Zakup materiałów i wyposażenia2 30094040,9
  4240Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek50000,0
  4270Zakup usług remontowych40000,0
  4300Zakup usług pozostałych40000,0
  4410Podróże  służbowe krajowe40000,0
  4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.4 38000,0
 85415 Pomoc materialna dla uczniów8 45000,0
  3240Stypendia dla uczniów8 45000,0
 85446 Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli34500,0
  4300Zakup usług pozostałych34500,0
 85495 Pozostała działalność36600,0
  4440Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.36600,0
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 403 67068 9452,0
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska3 169 67000,0
  6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych3 169 67000,0
 90003 Oczyszczanie miast i wsi5 00000,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe5 00000,0
 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg213 00068 11332,0
  4260Zakup energii180 00058 37532,4
  4270Zakup usług remontowych33 0009 73829,5
 90095 Pozostała działalność16 0008325,2
  4300Zakup usług pozostałych16 0008325,2
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego122 48433 44127,3
 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury4 00000,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia3 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych1 00000,0
 92116 Biblioteki118 48433 44128,2
  2480Dotacja podmiotowa113 33728 34125,0
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4 2704 22799,0
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne77176999,7
  4120Składki na FP10610498,1
926  Kultura fizyczna i sport54 40028 11251,7
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu54 40028 11251,7
  2820Dot celowe na dofin. zad zlec stow36 00025 00069,4
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne2 10039018,6
  4120Składki na FP30000,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe14 0002 26516,2
  4210Zakup materiałów i wyposażenia2 00045722,9
   ZADANIA ZLECONE   
750  Administracja publiczna83 73820 92825,0
 75011 Urzędy Wojewódzkie83 73820 92825,0
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników69 96817 49025,0
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne12 0563 01225,0
  4120Składki na FP1 71442624,9
751  Urzędy naczel.org.wl.państ.kontr.i ochr.prawa1 47900,0
 75101 Urzędy naczel.organ.wł.państw.kontr.i ochr.prawa1 47900,0
  4210Zakup materiałów i wyposażenia1 47900,0
754  Bezpieczeństwo publczne i ochr. przeciwpoż.50000,0
 75414 Obrona cywilna50000,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe50000,0
852  Opieka społeczna2 427 000573 57423,6
 85212 Świadczenia rodzinne2 157 000508 07123,6
  3110Świadczenia społeczne2 067 290495 50524,0
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników23 00000,0
  4110Składki na ubezpiecenie społeczne29 4007 00723,8
  4120Składki na FP60000,0
  4170Wynagrodzenia bezosobowe10 0002 54225,4
  4210Zakup materiałów i wyposażenia10 0001 41314,1
  4270Zakup usług remontowych1 00000,0
  4300Zakup usług pozostałych15 0001 60410,7
  4410Podróże służbowe krajowe71000,0
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne20 0004 92924,6
  4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne20 0004 92924,6
 85214 Zasiłki i pom.w nat.oraz składki na ubezp.społecz.226 00053 45323,7
  3110Swiadczenia społeczne226 00053 45323,7
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze24 0007 12129,7
  4010Wynagrodzenia osobowe pracowników18 4724 45324,1
  4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1 4971 497100,0
  4110Składki na ubezpieczenie społeczne3 5411 02929,1
  4120Składki na FP49014229,0
   OGÓŁEM   WYDATKI18 523 2043 297 27517,8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Załączniki

Wykonanie budżetu - pierwszy kwartał 2006 (93.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2006-06-01 08:44:44
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2006-06-01 08:44:44
Ostatnia zmiana:2006-06-01 08:44:44
Ilość wyświetleń:798

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij