Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Rok 2016

Załączniki

Uchwała Nr 1/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2016 rok. 1 z 16 (212.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2016. 2 z 16 (273.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży dzialki oznaczonej nr 327 z obrębu 0036 Tomaszew 3 z 16 (254.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 28/1 z obrębu 0010 Guzów 4 z 16 (258.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 530 z obrębu 0037 Wiskitki 5 z 16 (260kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2016 6 z 16 (860.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / 7 z 16 (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XVI/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ....8 z 16 (729.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XVII/16 z dnia 09 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych 9 z 16 (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XVII/16 z dnia 09 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Wiskitki a Powiatem Żyrardowskim dot. administrowania halą sportową przy Gimnazjum w Wiskitkach 10 z 16 (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XVII/16 z dnia 09 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole syk Nr 3 im. M. Skodowskiej+Curie w Wiskitkach 11 z 16 (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XVII/16 z dnia 09 marca 2016r. w sprawie przyjęcia aktualiizacji Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki 12 z 16 (274.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 13 z 16 (511kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki 14 z 16 (878kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016 15 z 16 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Nr 23/VII/15 z dnia 26 marca 2015r.16 z 16 (153.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Wiskitki. 17 z 16 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 18 z 16 (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach 19 z 16 (304kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XVIII/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wiskitki 20 z 16 (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 21 z 16 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016. 22 z 16 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 23 z 16 (976.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 24 z 16 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wiskitki. 25 z 16 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie diet dla sołtysów Sołectw Gminy Wiskitki. 26 z 16 (504.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie stanowiska dotyczącego wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400kV Kozienice-Ołtarzew 27 z 16 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok28 z 16 (594.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. (668kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016. 30 z 16 (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w miejscowości Guzów. 31 z 16 (645.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian do Uchwały Nr 38/XXXIV/14 z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne...32 z 16 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki. 33 z 16 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... 34 z 16 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia protestów wyborczych dotyczących wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oryszew-Osada i unieważnienia wyboru sołtysa i rady sołeckiej 35 z 16 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/VI/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej części miejscowości Starowiskitki. 36 z 16 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XX/16 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki. 37 z 16 (663.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 38XXI16 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki. (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XXI/16 z dnia 18 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016 /39 z 16 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XXII/16 z dnia 06 września 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016./40z 16 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XXII/16 z dnia 06 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie ...projektu pn." Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin..."41 z 16 (524.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XXII/16 z dnia 06 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie ...projektu pn." Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczno..."42 (542.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XXII/16 z dnia 06 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żyrardowskim./43 z 16 (427.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XXII/16 z dnia 06 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Guzów./44 z 16 (625.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XXIII/16 z dnia 05 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki./ 45 z 16 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XXIII/16 z dnia 05 października 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016./ 46 z 16 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XXIII/16 z dnia 05 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie oraz pełnienie roli partnera Wiodącego (Lidera) w Projekcie./47 z 16 (978.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XXIII/16 z dnia 05 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie./ 48 z 16 (915.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XXIII/16 z dnia 05 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach" oraz nadania jej statutu./49 z 16 (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XXV16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Partnerstwie Nr 1/OZE/2016 z dnia 07.10.2016./50 z 16 (759.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki./ 51 z 16 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016./ 52 z 16 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia cewny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego./53 z 16 (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień./54 z 16 (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych./ 55 z 16 (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres 6 lat. /56 z 16 (229.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XXv/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Jesionka./57 z 16 (625.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XXv/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 5 lat na lokal użytkowy w Wiskitkach przy ul. Plac Wolności 17/2./58 z 16 (328.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XXv/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach"./59 z 16 (605.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyku publicznego i o wolontariacie na rok 2017./60 z (480.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki./61 z 16 (87.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki./62 z 16 (165.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki./63 z 16 (153.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64/XXV/16 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawierozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki./64 z 16 (106.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016/ 65 z 16 (908.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. /66 z 16 (1006.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki. /67 z 16 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2017 Nr 68/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. /68 z 16 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. /69 z 16 (276kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego...70 z 16 (769.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne ...../71 z 16 (223.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym. /72 z 16 (264.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73/XXVI/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. /73 z 16 (403.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Jakubowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2016-02-19 08:49:46
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2016-02-19 08:55:43
Ostatnia zmiana:2017-05-25 12:48:53
Ilość wyświetleń:1618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij