Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Rok 2017

Załączniki

Uchwała Nr 1/XXVII/17 z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017 /1 z 17 (944.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2 /XXVII/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. /2 z 17 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XXVII/17 z dnia 23 lutego 2017r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ... postępow. rekrutacyjnego do przedszkola do (141.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XXVII/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego...dot. aglomeracji Wiskitki .4 z 17 (424kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XXVII/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze ..... 5 z 17 (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XXVIII/17 z dnia 03 marca 2017r. w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2017-2022 (dokument w zakładce: Strategia rozwoju) /6 z 17 (282.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XXVIII/17 z dnia 03 marca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach /7 z 17 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XXVIII/17 z dnia 03 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020. /8 z 17 (451.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XXVIII/17 z dnia 03 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. /9 z 17 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki. /10 z 17 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017. /11 z 17 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiskitki (dokument w zakładce: Ochrona środowiska)12 z 17 (386.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2017r. 13 z 17 (112.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /14 z 17 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Guzów (...) OBSZAR III /15 z 17 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrz. obejmującego działki..... w miejscowości Wiskitki.16 z 17 (807.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego ..... przy ul. Błońskiej 1 w Wiskitkach. /17 z 17 (460.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego ..... przy ul. Błońskiej 1 w Wiskitkach18 z 17 (427.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XXIX/17 z dnia 31 marca 2017r. w spr. zmiany Uchwały Nr 25/XIX/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Wiskitki. /19 z 17 (165.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XXX/17 z dnia 12 kwietnia 2017r zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017. /20 z 17 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XXX/17 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. /21 z 17 (337.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XXX/17 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego. /22 z 17 (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XXX/17 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego. 23 z 17 (215.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XXX/17 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrz. dla fragmentu miejscowości Wiskitki. /24 z 17 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XXX/17 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/V/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ...fragmentu wsi Morgi i Wiskitki. /25 z 17 (927.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XXXII/17 z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017/26 z 17 (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. / 27 z 17 (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fionansowej Gminy Wiskitki /28 z 17 (772.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017/29 z 17 (11.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawieokreślenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wiskitk - (202.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr31/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wiskitki nieruchomości w drodze darowizny / (807.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacujnej /32 z 2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /33 z 2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XXXIII/17 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021 /34 z 17 (663.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XXXIIV/17 z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragmenty miejscowości Wiskitki i Cyganka. (14.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XXXIIV/17 z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Wiskitki (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XXXIV/17 z dnia 28 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017/37 z 17 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wiskitki /38 z 17 (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017/39 z 17 (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki /40 z 17 (367.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.... (119.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. zmieniająca załącznik do Uchwały w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ....oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .... (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki ograniczonym prawem rzeczowym służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Łó44 (199.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej /45 z 17 (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach" oraz nadania jej Statutu (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XXXV/17 z dnia 20 września 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /48 z 2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XXXVI/17 z dnia 03 października 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy /49 z 17 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wiskitki /50 z 17 (700.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017 /51 z 17 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/.XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki" /53 z 17 (150.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ...54 z 17 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zwolnnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / 55 z 17 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiskitki /56 z 17 (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /57 z 17 (313kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową ....58 z 17 (181.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową ....59 z 17 (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową ....60 z 17 (164.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową ....61 z 17 (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XXXVIII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017 /62 z 17 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63/XXXVIII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały 40/XXXIV/14 z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadz63 (133.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64/XXXVIII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 /64 z 17 (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65/XXXVIII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego ... /65 z 17 (215.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/XXXVIII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiskitkach i zespole Szkół Nr 3 im. Marii kłodowskiej-Curie w 66 (15.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Jakubowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2017-05-25 12:51:19
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2017-05-25 13:28:37
Ostatnia zmiana:2018-03-30 11:19:23
Ilość wyświetleń:972

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij