Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

2005


Załączniki

Uchwała Nr 1/XXII/05 z 01 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy (322.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XXII/05 z 01 marca 2005r. w sprawie zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres 4 lat. (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XXII/05 z 01 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres 4 lat. (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego na okres 6 lat. (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach. (165.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenianauczycieli (457.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmi (153.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś i udzielenia bonifikaty. (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszew. (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XXII/05 z 01 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Antoniew. (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia interesu prawnego (uprawnień) Uchwałą Nr 18/XIV/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31.03.04r. dotyczącej realizacji sporządzenia zmiany planu zagospodarowania (189.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XXII/05 z dnia 01 marca 2005r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2004r. (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (320.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XXIII/05 z 29 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiskitkach. (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XXIII/05 z 29 kwietnia 2005r. w sprawie programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w roku 2005. (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wiskitki. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/XVII/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. dot. uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiskitki na lata 2004 - 2008". (Aktualizowany "Plan...w folderze: Strategia rozwoju) (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005. (233.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (510.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiskitkach. (244.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiskitkach. (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Guzów. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XXIII/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci położonej w miejscowości Oryszew Osada. (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (361.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki". (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali użytkowych na okres do 10 lat. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków w drodze przetargowej. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wiskitkach i udzielenia bonifikaty. (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Antoniew. (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Antoniew. (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszew. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/03/1 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej. (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XXIV/05 z 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/03/1 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury. (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/03/1 Rady Gminy Wiskitki z 30 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Stanu Bezpieczeństwa Publicznego i Zabezpieczenia P.poż. (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XXV/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (284.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XXV/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie realizacji Programu inwestycyjnego pn.: "Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno - gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego" z Funduszu Spójności. (74.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XXV/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zabezpieczenia środków w formie weksla "in blanco". (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XXVI/05 z dnia 20 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (247.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XXVII/05 z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (223.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XXVII/05 z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/XVII/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. dot. uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiskitki na lata 2004 - 2008". (Patrz folder:"Strategia rozwoju") (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (430kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/XXIV/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Marka Jarockiego wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Gay-Dębowskiego wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Ł (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Rysława Sińskiego wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Bogumiła Izaka wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Łub (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Krzysztofa Dudzińskiego wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmująceg (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości. (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 63/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004r. dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 64/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/XX/04 z dnia 10 grudnia 2004r. dotyczącej określenia wzorów informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny. (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 65/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów. (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 66/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 67/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 68/XXVIII/05 z 25 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Wiskitki. (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/XXVIII/05 z 25 listopada 2005r. - Program ochrony środowiska (588.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/XXVIII/05 z 25 listopada 2005r - Plan gospodarki odpadami (853kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 69/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody dla Gminy Wiskitki. (343.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 70/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wiskitki. (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 71/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie nazwy ulicy w miejscowościach Wiskitki, Morgi i Sokule Gmina Wiskitki. (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 72/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Działki Gmina Wiskitki. (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 73/XXIX/05 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (246.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 74/XXIX/05 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wiskitki. (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 75/XXIX/05 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Miedniewska. (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 76/XXIX/05 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej kosztu usługi opiekuńczej. (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 77/XXIX/05 z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze. (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 78/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (205.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 79/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006. (Załączniki w folderze: Budżet) (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 80/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w roku 2006. (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 81/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu dla Posterunku Policji w Wiskitkach na okres 10 lat. (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 82/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego "Czyste Mazowsze". (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 83/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 55/XXVIII/05 z dnia 25 listopada 2005r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 84/XXX/05 z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody i wypłatę rekompensaty finansowej na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2007-01-02 10:55:10
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2007-01-02 10:55:10
Ostatnia zmiana:2016-01-20 10:51:23
Ilość wyświetleń:2492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij