Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

ROK 2013

Załączniki

Uchwała Nr 1/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020 /1 z 13 (10.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013 /2 z 13 (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania /3 z 13 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego /4 z 13 (582.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /5 z 13 (533.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020 /6 z 13 (13.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013 /7 z 13 (14.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy /8 z 13 (528.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę /9 z 13 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki /10 z 13 (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów /11 z 13 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2013 rok /12 z 13 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych .../13 z 13 (690.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 14 (713.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze... 15 z 13 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XXIII/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w miejscowości Wiskitki /16 z 13 (624.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013. 17 z 13 (9.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. /18 z 13 (419.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok /19 z 13 (491.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Wiskitki" /20 z 13 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków / 21 z 13 (566.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Antoniew /22 z 13 (565.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochronności przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody /23 z 13 (591.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XXIV/13 z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki /24 z 13 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XXV/13 z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".../25 z 13 (616.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XXVI/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. zmianiająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013 /26 z 13 (15.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XXVI/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny za scieki bytowe dowożone do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Guzowie /27 z 13 (460.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XXVI/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemie pieczy zastępczej /28 z 13 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 29/XXVI/13 z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wiskitki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków /29 z (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020. 30 z 13 (18.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XXVII/13 z 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013. 31 z 13 (23.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego. 32 z 13 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żyrardowskiego. 33 z 13 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osięgnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum .... 34 z 13 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 397 połozonej w Wiskitkach. 35 z 13 (867.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Franciszków. 36 z 13 (982.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 37 z 13 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości ...38 z 13 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości...39 z 13 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach. 40 z 13 (862.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie. 41 z 13 (845.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu lokalu użytkowego połozonego w miejcowości Guxzów ul. Ogińskiego 4. 42 z 13 (867.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XXVII/13 z 30 października 2013r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 5/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi .... 43 z 13 (878.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XXVII/13 z 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr 25/XXIII/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków....... 44 z 13 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013. 45 z 13 (16MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. 46 z 13 (861.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XX/12 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień. 47 z 13 (873.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. 48 z 13 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014. 49 z 13 (11.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 333/4 połozonej w miejscowości Wiskitki. 50 z 13 (903.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie sprzedaży działek nr 122/8, 122/10, 122/11 połozonych w miejscowości Wiskitki. 51 z 13 (889.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/XXVII/13 z dnia 30 października 2013r. 52 z 13 (863.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/XXVII/13 z dnia 30 października 2013r. 53 z 13 (864.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XXVIII/13 z 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 33/XXVII/13 z dnia 30 października 2013r. 54 z 13 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013. 55 z 13 (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014-2020. 56 z 13 (14.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2014- 57.XXIX.13.2013-12-20 (23.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. 58 z 13 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 59 z 13 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Jesionce. 60 z 13 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno dzialek połozonych w Wiskitkach. 61 z 13 (862kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 62/XXIX/13 z 20 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki. 62 z 13 (783.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Jakubowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2013-07-08 12:21:07
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2013-07-08 13:01:58
Ostatnia zmiana:2014-01-31 08:36:32
Ilość wyświetleń:2437

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij