dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki".