Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa przedszkola w Wiskitkach Etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego"

Ogłoszenie nr 510124178-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Gmina Wiskitki: Budowa Przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529488-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail sekretariat@wiskitki.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola w Wiskitkach - etap IV oraz utworzenie żłobka gminnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie polegać będzie na wykonaniu opaski wokół budynku, na wykonaniu chodników z kostki betonowej, na wykonaniu parkingów z płyt wielootworowych, na wykonaniu dróg dojazdowych z prawoskrętem z kostki betonowej o urządzenie terenów zielonych, na wykonaniu placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z wyposażeniem w zabawki i ogrodzeniem o zabudowa wiaty śmietnikowej, pergoli i elementów małej architektury: ławki, kosze i stojak na rowery, donice o wykonanie oświetlenia pod posadzkowego o wyposażenie pomieszczeń przedszkola i żłobka zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45310000-3, 45223300-9, 45112723-9, 37535200-9, 45112710-5, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załączniki

siwz przedszkole etap IV i zlobek.MagdaPOP (299.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 1 do siwz przedszkole eIV (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 2 do siwz przedszkole w wiskitkach-2 z propozycjami zmianMAREK (226kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 3a do siwz przedszkole eIV (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 3b do siwz przedszkole eIV (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 4 do siwz eIV (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 5 do siwz przedszkole eIV (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie (407.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (942.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 (362.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (280.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (279.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 (153.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY przedszkole (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny zagospodarowania terenu PW (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skan przedmiar Etap IV (382.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
P- Przedszkole - zagosp.terenu po uzupełnieniu (111.5kB) Zapisz dokument  
skan specyfikacja elektryczna (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wiskitki - zagospodarowanie specyfikacja (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar przedszkole wyposazenie (396.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyposazenie przedmiar zlobek (340.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skan przedmiar nasadzenia (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pzt z powierzchniami utwardzenia (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar drogi w miejsce pkt 1.5 przedmiar etap IV (12.3kB) Zapisz dokument  
OTWARCIE OFERT - informacja (194.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar drogiw miejsce pkt 1.5 przedmiaru etapIV (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Pokora
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Pokora
Data wprowadzenia:2019-03-25 15:53:36
Opublikował:Marek Pokora
Data publikacji:2019-03-25 15:55:37
Ostatnia zmiana:2020-07-13 08:56:55
Ilość wyświetleń:2018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij