Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty do postępowania przetargowego pn. "Budowa przedszkola w Wiskitkach- etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego"

Ogłoszenie nr 510124167-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.
Urząd Gminy Wiskitki: Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536809-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało przeprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.Z.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego” jest realizacja zadania polegającego na budowie i wyposażeniu (dostawa i montaż) przedszkola wraz z placem zabaw dla dzieci utworzenie i wyposażenie (dostawa i montaż) żłobka gminnego w Wiskitkach z miejscami postojowymi na samochody osobowe na terenie działki nr ew. 804/2 w miejscowości Wiskitki, gmina Wiskitki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45223300-9, 45112723-9, 37535200-9, 45112710-5, 77310000-6, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2070731.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P. P. H. U. Sochbud s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian
Email wykonawcy: sochbud@sochbud.pl
Adres pocztowy: 96-500 Sochaczew, ul. Polna 7
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2547000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2547000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2547000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu złożona została jedna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2070731.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P. P. H. U. Sochbud S.C. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian
Email wykonawcy: sochbud@sochbud.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 7 96-500 Sochaczew
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2070731.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2070731.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2070731.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

==========================================

Ogłoszenie nr 536809-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Urząd Gminy Wiskitki: Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1 , 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (URL): http://wiskitki.bip.net.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://wiskitki.bip.net.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://wiskitki.bip.net.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy Wiskitki , ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (sekretariat pokój nr 19)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przedszkola w Wiskitkach - etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego
Numer referencyjny: I.Z.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV wraz z wyposażeniem oraz utworzenie i wyposażenie żłobka gminnego” jest realizacja zadania polegającego na budowie i wyposażeniu (dostawa i montaż) przedszkola i utworzenie wraz z wyposażeniem (dostawa i montaż) żłobka gminnego w Wiskitkach oraz zagospodarowanie teren wokół obiektu tj. wykonanie placu zabaw dla dzieci z miejscami postojowymi na samochody osobowe na terenie działki nr ew. 804/2 w miejscowości Wiskitki, gmina Wiskitki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) które wraz ze specyfikacją techniczną wyposażenia żłobka i przedszkola stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. 3.2 DANE LOKALIZACYJNE Przedmiotowa działka o nr ew. 804/2 znajduje się w północnej części miejscowości Wiskitki. Posiada dostęp do dróg gminnych ul. Spółdzielczej działki nr ew. 574 oraz ul. Guzowskiej (dawniej drogi krajowej). Po przeciwnej stronie ul. Spółdzielczej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. W pobliżu przedmiotowej działki znajdują się tereny zabudowy usługowo-magazynowej. Po przeciwnej stronie ul. Guzowskiej znajdują się tereny cmentarza. Teren działki jest płaski, pokryty trawą, bez drzew i krzewów. Od strony zachodniej, w granicy działki przebiega rów melioracyjny. Przez działkę, wzdłuż ul. Guzowskiej przebiegają kablowe linie telefoniczne i energetyczna, przewidziane do pozostawienia. Linię elektryczną przebiegającą przez środkową część działki należy przełożyć a nieczynną linię telefoniczną zdemontować (zgodnie z załączonym projektem). 3.3. ZAKRES ROBÓT W ramach robót zagospodarowania terenu objętych opracowaniem należy wykonać: - wykonanie opaski wokół budynku - wykonanie chodników z kostki betonowej - wykonanie parkingów z płyt wielootworowych - wykonanie dróg dojazdowych z prawoskrętem z kostki betonowej - urządzenie terenów zielonych - wykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z wyposażeniem (dostawą i montażem) w zabawki i ogrodzenie - zabudowa wiaty śmietnikowej, pergoli i elementów małej architektury: ławki, kosze i stojak na rowery, donice - wykonanie oświetlenia podposadzkowego - wyposażenie (dostawa i montaż) pomieszczeń przedszkola i żłobka zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ 3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1) Droga dojazdowa/wewnętrzna. Zaprojektowano bezpośredni zjazd z ulicy Spółdzielczej o szerokości 6m z pasem zjazdowym o szerokości 3 m biegnącym wzdłuż granicy działki oraz drogą wewnętrzną. Szerokość drogi wewnętrznej wynosi 6,0 m. Nawierzchnię dróg wewnętrznych i placu manewrowego należy wykonać z kostki betonowej grub. 8cm w kolorze grafitowym, na podsypce piaskowo-cementowej grub. 3cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm i warstwie piasku grub. 20 cm oddzielonej geosiatką. Spadek o nachyleniu 1% kształtować w kierunku od osi drogi do jej skrajni. Droga wewnętrzna w miejscach oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie stanowiła drogę pożarową do projektowanego obiektu. Usytuowana jest w odległości 11m - 14,2m od wschodniej elewacji budynku i zakończona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, oraz w odległości 5,5m – 14m od południowej elewacji budynku. 2) Parking. Na działce, od strony północnej i wschodniej zaprojektowano parking na samochody osobowe. Wymiary stanowisk 2,5 x 5,0 m oraz 2,3 x 5,0 m. Przy budynku wzdłuż drogi przewidziano miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wymiary stanowisk 3,6 x 5,0 m. Stanowiska należy oznakować. Nawierzchnię parkingu należy wykonać jako przepuszczalną z ażurowych płyt betonowych 40 x 60 x 10cm w kolorze szarym, wypełnionych zagęszczonym kruszywem, ułożonych na podsypce piaskowej grub. 5cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm oddzielonego geowłukniną. 3) Chodniki. Dojścia do budynku wykonać chodnikiem z płyt lub kostki betonowej grub. 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowej grub. 3 cm oraz piasku zagęszczonym grub. 20cm. Szerokość chodników wynosi min. 1,5 m. Przy kształtowaniu terenu w rejonie ścian budynku należy kierować się zasadą, że spadek kształtowanego terenu powinien być zawsze w kierunku od ściany budynku. Chodniki wykonać ze spadkiem 1% w kierunku przylegających terenów zielonych. 4) Krawężniki i obrzeża betonowe. Przewidziano powierzchniowe odwodnienie terenów utwardzonych. Krawężniki drogowe o wymiarach 20cm x 30cm i obrzeża betonowe 8cm x 30cm montować 0,5cm poniżej poziomu kostki. Pomiędzy drogą wewnętrzną i parkingami zastosować krawężnik 12cm x 25cm TYP B na poziomie równym z kostką i płytami ażurowymi. Na łukach stosować krawężniki łukowe o promieniu zgodnym z promieniami łuków pokazanych na rysunku. Krawężniki i obrzeża posadowić na ławach betonowych. 5) Zieleń. Na działce przewidziano fragmenty pod zieleń rekreacyjną. Wykonanie obsiań trawą, oraz nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych wpłynie na wizualny wygląd projektowanego terenu oraz stworzy przyjazny klimat. Do obsady proponuje się: • drzewa liściaste ( Brzoza brodawkowata, Jarząb pospolity, Klon palmowy, Grab pospolity) • drzewa iglaste (Sosna gęstokwiatowa, Jodła górska), • krzewy liściaste (Irga pozioma, Dereń biały, Różanecznik, Pęcherznica kalinolistna, Kalina koralowa, Krzewuszka, Różanecznik gęsty, Tawuła japońska, Forsycja), • krzewy iglaste (Świerk biały, Jałowiec pospolity, Sosna górska karłowata), • rośliny płożące i okrywowe (Jałowiec płożący, Jałowiec rozesłany, Barwinek pospolity, Dąbrówka rozłogowa, Floks szydlasty), • rośliny wrzosowate ( Wrzos pospolity), • byliny, cebulowe i kłączowe (Lawenda wąskolistna, Funkia ogrodowa, Kosaciec syberyjski, Liliowiec ogrodowy,) • rośliny pnące (Wiciokrzew, Glicynia, Milin). Materiał szkółkarski powinien być zakupiony z bryłą korzeniową lub w pojemnikach, ponieważ zmniejsza to ryzyko, że rośliny nie przyjmą się. Przy ciągach komunikacyjnych pomiędzy miejscami parkingowymi proponuje się krzewy ozdobne liściaste i iglaste, rośliny płożące i okrywowe oraz byliny i kłączowe. Wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego oraz na środku ronda przewidziano drzewa nie przekraczające trzech metrów wysokości. Drzewa mają charakter drzew alejowych. Do nasadzeń wybrano gatunki odporne, o małych wymaganiach glebowych. Donice z siatkobetonu w kolorze grafitowym, zlokalizowane przy wejściach do budynku oraz pomiędzy parkingiem i fontanną należy obsadzić płożącymi roślinami iglastymi. W projekcie przewidziano drewniane pergole z elementami żaluzjowymi oraz ogrodowe kraty żaluzjowe proste pod rośliny pnące zlokalizowane przy budynku przedszkola. Rośliny pnące sadzić przy pergolach i kratach ogrodowych. 6) Ogrodzenie wewnętrzne Wewnętrzne ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej o wysokości 100 bez podmurówki należy wykonać jako wydzielenie placu zabaw dla dzieci wg. rozwiązań systemowych. Podwójne furtki z profili zamkniętych, wypełnienie z profili zimnogiętych zamkniętych 25 x 25 x 1,5mm na słupkach stalowych wg. rozwiązań systemowych. Ogrodzenie w kolorze ciemnym szarym lub grafitowym. 3.5. WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA OTOCZENIE: Projektowane zagospodarowanie działek nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane obiekty nie zostały zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach obszaru objętego opracowaniem. 2. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany, stanowiącej własność Inwestora 3.6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW: Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 3.7. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: Działki przeznaczone pod inwestycje nie są objęte obszarem eksploatacji górniczej. 3.8. OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania i inne niezbędne informacje zawarte są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych („stwiorb”), które wraz ze specyfikacją techniczną wyposażenia żłobka i przedszkola stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. 3.9 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 3.10 Roboty musza być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa budowlanego 3.11 Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż, i branżowych tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.12 Użyte materiały oraz urządzenia musza mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.13 Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów. 3.14 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres – minimum 36 miesięcy (3 lata), liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 3.15 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w okresie równym okresowi udzielonej gwarancji liczonym od dokonania czynności odbioru końcowego. 3.16 Zamawiający zastrzega sobie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji. 3.17 W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 3.18 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 3.19 Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren budowy. 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz. 4) zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i podwykonawców. 3.20 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45223300-9

45112723-9

37535200-9

45112710-5

77310000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-19

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-08-19


II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia podpisania umowy do terminu określonego odpowiednio: 1. Ostateczny termin wykonania robót budowlanych do dnia 28.06.2019 r. 2. Termin uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie do dnia 19.08.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 zł (milion osiemset tysięcy złotych). W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa odrębne zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 2 zamówienia, z których każde polegało na budowie dróg publicznych i miejsc postojowych o wartości łącznej tych dwóch robót co najmniej 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) - dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: ¦ - jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ww. osoba musi ponadto posiadać doświadczenie w kierowaniu min. 2 budowami dróg publicznych i miejsc postojowych z informacjami dokumentującymi to doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub c) w przypadku gdy o zamówienie ubiegać się będzie konsorcjum, jeden z konsorcjantów musi samodzielnie spełniać stawiany warunek. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację różnych zamówień. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 6.1.4 SIWZ powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP– na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, d) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V punkt 5.2.c) SIWZ. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.4 siwz (wzór zobowiązania – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W Oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 6 a), Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 a) każdy z Wykonawców składa odrębnie. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia –w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6 a). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 7. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione: a) w pkt 6.1.2, 6.2.1, 6.3.2 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej), b) w pkt 6.1.4, 6.3.1 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi zawierać: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 2a do SIWZ); - pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); - pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); - (jeśli dotyczy) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. - Wykaz cen z rozbiciem na poszczególne branże - Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone (w zależności od wyboru Oferenta) w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 8.3 Kopie ww. form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.5 Wadium wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed terminem składania ofert w Dziale Księgowym /pokój 21/ w siedzibie Zamawiającego. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8.6 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego odrzucony z postępowania. 8.7 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 8.12. 8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.12 Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku określonym w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj., gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Gwarancja jakości

20,00

Doświadczenie kierownika budowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 2. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto podanej w jego ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Rozdziale XV pkt 15 SIWZ.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności niżej wymienionych w ust. 2. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy miedzy innymi w następujących przypadkach w szczególności : a) W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, jeżeli konieczność jego zmiany będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, w tym w szczególności mogą to być: - Niekorzystne warunki atmosferyczne, polegające na opadach deszczowych, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych na zewnątrz, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie terminu nastąpi w przypadku wystąpienia opadów deszczowych w dniach roboczych w okresie, w którym zaplanowane roboty budowlane wymagają pogody bez opadów deszczowych. Wykonawca będzie musiał w takim przypadku wykazać Zamawiającemu konieczność wykonania tych robót w danym okresie oraz niemożność ich wykonania przez określoną liczbę dni z powodu opadów atmosferycznych. Termin realizacji przedmiotu Umowy będzie mógł być wydłużony o liczbę dni, w których konieczne było wykonywanie robót budowlanych na zewnątrz, a nie było możliwe z powodu opadów deszczowych. Powyższa przesłanka nie będzie spełniona jeśli Wykonawca, mógłby te roboty wykonać w innym okresie oraz gdy poprzez swoje zaniedbanie będzie w takim stopniu spóźniony w realizacji Umowy, że nawet w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych nie byłoby możliwe zakończenie realizacji Umowy w pierwotnym terminie. - W przypadku wstrzymania i opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy z następujących przyczyn: • konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym robót dodatkowych, • wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, • wykrycia wad dokumentacji projektowej lub stwiorb na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania przedmiotu zamówienia groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą. Przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres równy dniom roboczym, w których wstrzymano realizację przedmiotu Umowy i z tego tytułu nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe okoliczności. - W przypadku wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą rozumie się ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), którego nie można było uniknąć lub mu zapobiec. Przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres równy dniom roboczym, w których wstrzymano realizację przedmiotu Umowy i z tego tytułu nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe okoliczności. - W przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, w tym przez Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie terminu będzie mogło nastąpić o okres równy dniom roboczym, w których wstrzymano realizację przedmiotu Umowy i z tego tytułu nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na powyższe okoliczności. Dodatkowo, aby wystąpiła przesłanka przedłużenia terminu realizacji Umowy, każda ze Stron Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn, o których mowa powyżej, powiadomi drugą Stronę Umowy o ich zaistnieniu. b) Gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. - Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. - Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, tj. kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. c) Gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: - Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. - Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, tj. kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. d) Gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: - W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, - W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. e) Zawsze gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, tj. kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. f) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za roboty wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona. 3. Jeżeli zmiana Umowy będzie prowadziła do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie. Szczegóły dotyczące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zawarte są w § 7 ust. 10-12 Umowy. 4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 powyżej, wymagać będzie podpisania aneksu do Umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany Umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień Umowy, jeśli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych prac lub zwiększenie kosztów wykonania Umowy. 6. Nie stanowią zamiany Umowy następujące okoliczności: a) Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy. b) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy. c) Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile taki jest sporządzany, nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

SIWZ (573.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 - formularz ofertowy (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy - podstawy wykluczenia (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy - warunki dot. udziału w postępowaniu (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 - wzór umowy (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 - wykaz robót budowlanych (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - wykaz osób (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 - wykaz cen z rozbiciem na branże (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 9 - oświadczenie wykonawcy z SIWZ-6.3.2 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 Secyfikacja techniczna wyposażenia przedszkola (396.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 Specyfikacja techniczna wyposazenia żłobka (340.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar drogiw miejsce pkt 1.5 przedmiaru etapIV (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar budowa przedszkola w wiskitkach Etap IV (382.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWIORB 2 - nowy (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (942.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 (362.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (280.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (279.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 (153.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (137.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY przedszkole (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny zagospodarowania terenu PW (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pzt z powierzchniami utwardzenia (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skan specyfikacja elektryczna (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skan przedmiar nasadzenia (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartek Meszka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartek Meszka
Data wprowadzenia:2019-04-15 14:14:56
Opublikował:Bartek Meszka
Data publikacji:2019-04-15 14:24:58
Ostatnia zmiana:2020-07-13 09:26:12
Ilość wyświetleń:2191

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij