Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie"

obrazek

Odpowiedzi na pytania, zaktualizowany SIWZ, dokumentacja techniczna oraz projekt umowy znajdują się poniżej.

===========================================================

Ogłoszenie nr 540096727-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Wiskitki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539609-N-2019 
Data: 18/04/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-17, godzina: 11:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-21, godzina: 11:00 
 
================================================================================================================================================================================================
Ogłoszenie nr 540085482-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Wiskitki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539609-N-2019 
Data: 18/04/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 2 
Punkt: II.4 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” jest przebudowa boiska na działce nr ewid. 19/1 w obrębie geodezyjnym Guzów w gminie Wiskitki, polegająca na pracach rozbiórkowych, renowacji płyty boiska z trawy na nawierzchnię z poliuretanu oraz montażu osprzętu, m. in. ustawieniu obrzeży bezpiecznych bieżni z rekultywacją nawierzchni bieżni na poliuretan, a także odbudowie nawierzchni dojść przy Sali oraz wzdłuż Sali sportowej z kostki brukowej. 3.2 DANE LOKALIZACYJNE Działka o Nr ewid. 19/1 położona w miejscowości Guzów, w obrębie geodezyjnym Guzów w gminie Wiskitki, stanowi własność gminy Wiskitki. Działka o Nr ewid. 19/1 jest ogrodzona i zagospodarowana. Nie występują elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W obrębie działki znajduje się linia energetyczna napowietrzna 15kV, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Działka posiada zjazd z drogi krajowej nr 50. Działka zagospodarowana. Na działce znajduje się budynek Szkoły Podstawowej, szkolny plac zabaw, boisko szkolne z bieżnią i wybiegiem do skoku w dal oraz trybuny. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Ciągi piesze utwardzone kostką brukową betonową. Teren działki o zbliżonych rzędnych wysokościowych. Na teren działki są 2 wejście poprzez furtki i bramę wjazdowa usytuowane od strony południowej działki tj ul. Łubieńskich oraz bramę od strony wschodniej tj. ul. Ogińskiego. Granicę wschodnią i południową stanowią droga publiczne, granicę zachodnią stanowi zabudowana działka po byłej Cukrowni, granicę północną stanowi rów melioracyjny. Modernizowane boisko znajduje się po północno-zachodniej stronie działki w nieprzekraczalnych liniach zabudowy w odległości 1,3m od granicy zachodniej działki oraz w odległości 1,6m najbardziej wysuniętym krawężnikiem bieżni. W wyniku modernizacji istniejące boisko zostanie przesunięte w stronę zachodnią działki. Bieżnia zostanie poszerzona z 2,2m na 2,7m. Wybieg do skoku w dal zostanie usytuowany wewnątrz bieżni (dotychczas był wzdłuż granicy zachodniej przy bieżni). Boisko i bieżnia będą o nawierzchni poliuretanowej. Dla przedmiotowego obiektu występują warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie o poziomym układzie warstw, bez występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategoria geotechniczna pierwsza. Poziom wód gruntowych poniżej 1,0m. Rzędna terenu w rejonie posadowienia wg mapy wynosi 99,30m n.p.m. Projektowany poziom płyty boiska wg oznaczeń na Pt = 99,40m n.p.m. z dwustronnym spadkiem 0,5%. Obszar oddziaływania modernizowanego boiska szkolnego mieści się w całości na działce objętej opracowaniem. Projektowana budowa oraz sposób zagospodarowania terenu nie spowoduje ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek, nie wykracza poza obszar nieruchomości inwestora. Użytkowanie planowanej budowy jest zgodne z jego przeznaczeniem i nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. 3.3. ZAKRES ROBÓT W ramach robót zagospodarowania terenu objętych opracowaniem należy wykonać: - roboty rozbiórkowe - renowacja płyty boiska - ustawienie obrzeży bezpiecznych bieżni - odbudowa nawierzchni dojść przy sali oraz wzdłuż sali sportowej z kostki brukowej 3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia w granicach opracowania: - powierzchnia całej działki: 6 608,00m2 - powierzchnia boiska: 1 245,00m2 - powierzchnia bieżni: 443,00m2 - powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: 165,00m2 3.5. WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA OTOCZENIE: Projektowane zagospodarowanie działek nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane obiekty nie zostały zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach obszaru objętego opracowaniem. 3.6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW: Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 3.7. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: Działki przeznaczone pod inwestycje nie są objęte obszarem eksploatacji górniczej. 3.8. OPIS PRZEDMIOTÓW BUDOWY Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np. • równiarki lub spycharki uniwersalne; • walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczenia podłoża pod płytę boiska. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego niż Js = 0,95 wg próby Proctora. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m nawierzchni z poliuretanu wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej, stojaki do piłki siatkowej oraz słupy z tablicami do koszykówki dostosowane do wymiennego demontażu na stałe przymocowane do podłoża za pomocą typowych tulei przytwierdzonych do stóp fundamentowych betonowych gwarantujących bezpieczne użytkowanie wg zaleceń Producenta. Nawierzchnia boiska – zaprojektowano z poliuretanu ułożonego na warstwach wg opisu konstrukcji z liniami w kolorach ograniczających obszar poszczególnych boisk. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ Ziemia urodzajna (humus) na terenie istniejącym działki 19/1 będzie poddana rekultywacji w celu poprawienia właściwości gleby oraz możliwości zniwelowania terenu. Nie przewiduje się dowożenia ziemi z zewnątrz lecz jedynie przemieszczenie ziemi z korytowania z pod chodnika na zewnętrzne obszary poza bieżnią i projektowaną płytą boiska. Ziemię z korytowania poddać segregacji i oczyszczeniu przed wbudowaniem w płytę boiska. Przed wbudowaniem ziemi sprawdzić jakościowe przygotowanie mieszanki. Nadmiar ziemi z płyty boiska i bieżni wywieźć i zutylizować poza teren - w kalkulacji przyjęto wywóz samochodami samo wyładowczymi na odległość 0,5 km. NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z POLIURETANU Po usunięciu wierzchniej warstwy darni i ziemi urodzajnej na głębokość 35 cm należy teren wyrównać jako warstwę odsączającą ułożyć warstwę podbudowy z piasku 5 cm na nim ułożyć siatkę przeciw kretom i wykonać 2 warstwy podbudowy z tego warstwę dolną grubości 15 cm i warstwę górną grubości 10 cm z kruszyw łamanych, następnie cała powierzchnię wyrównać i zagęścić dla wykonania ułożenia warstwy z poliuretanu wg technologii zaleconej przez Producenta wybranego systemu. Przed ułożeniem poliuretanu osadzić tuleje dla montażu urządzeń sportowych tj bramek, słupków do koszykówki i siatkówki. Przy wykonywaniu nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wyprofilowanie podbudowy i zachowanie zaleconych w projekcie spadków. Po ułożeniu nawierzchni wykonać linie obrysowe poszczególnych boisk o wymiarach i w kolorze zalecanym przez normę w uzgodnieniu z Użytkownikiem. BIEŻNIA Zaprojektowano bieżnię 3-torową, na bieżni przyjęto nawierzchnię poliuretanową. Do wykonania nawierzchni poliuretanowej należy: • wybrać koryto głębokości 20-25cm • wykonać podsypkę piaskową o grubości 5-10cm • ustawić krawężniki betonowe (bezpieczne z nakładką gumową) w kolorze brązowym lub czerwonym na ławie betonowej • wykonać warstwę dolną z betonu grubości 10cm • wykonać warstwę górną z poliuretanu grubości 2,5cm w kolorze pomarańczowym • wykonać linie wyznaczające tory bieżni. Bieżnia okólna 3-torowa składa się z torów szerokości 3x0,9m=2,70m. Linie dzielące bieżnię na tory wykonać szerokości 5cm w kolorze białym. CHODNIKI I UTWARDZENIA Projektuje się wewnętrzną komunikację, jako dojście do bieżni i do istniejących trybun, w postaci utwardzenia z kostki betonowej szarej grubości 6cm. Wg projektu część istniejącej kostki należy przełożyć. Brakujące powierzchnie uzupełnić nową kostką w kolorze dostosowanym do istniejącego. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 6cm na wcześniej przygotowanej podbudowie z piasku zagęszczonego do Is= 0,95. Wzdłuż chodnika obrzeża 8x30cm na betonowej ławie C 8/10. Każda warstwa konstrukcyjna powinna być zgłoszona do odbioru przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania stopnia zgęszczenia wykonanej warstwy i dołączyć do protokołu odbioru. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją budowlaną i winien dokonać wizji lokalnej obiektu w terenie. Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: • Warunku techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych • Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego • Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać wymagania użytkownika i Zamawiającego. Prace budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. 3.9 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa dokumentacja projektowa załączona do niniejszej specyfikacji, przedmiary robót, kosztorys, projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane wykonawcom pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez Wykonawcę w ww. zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 k.c. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ lub załącznikach do SIWZ, określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwa konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 3.10 Roboty musza być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa budowlanego 3.11 Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż, i branżowych tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z umową, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3.12 Użyte materiały oraz urządzenia musza mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.13 Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów. 3.14 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 3.15 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w okresie równym okresowi udzielonej gwarancji liczonym od dokonania czynności odbioru końcowego. 3.16 Zamawiający zastrzega sobie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji. 3.17 W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 3.18 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 3.19 Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren budowy. 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz. 4) zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i podwykonawców. 3.20 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” jest przebudowa boiska na działce nr ewid. 19/1 w obrębie geodezyjnym Guzów w gminie Wiskitki, polegająca na pracach rozbiórkowych, renowacji płyty boiska z trawy na nawierzchnię z poliuretanu oraz montażu osprzętu, m. in. ustawieniu obrzeży bezpiecznych bieżni z rekultywacją nawierzchni bieżni na poliuretan, a także odbudowie nawierzchni dojść przy Sali oraz wzdłuż Sali sportowej z kostki brukowej. 3.2 DANE LOKALIZACYJNE Działka o Nr ewid. 19/1 położona w miejscowości Guzów, w obrębie geodezyjnym Guzów w gminie Wiskitki, stanowi własność gminy Wiskitki. Działka o Nr ewid. 19/1 jest ogrodzona i zagospodarowana. Nie występują elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W obrębie działki znajduje się linia energetyczna napowietrzna 15kV, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Działka posiada zjazd z drogi krajowej nr 50. Działka zagospodarowana. Na działce znajduje się budynek Szkoły Podstawowej, szkolny plac zabaw, boisko szkolne z bieżnią i wybiegiem do skoku w dal oraz trybuny. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Ciągi piesze utwardzone kostką brukową betonową. Teren działki o zbliżonych rzędnych wysokościowych. Na teren działki są 2 wejście poprzez furtki i bramę wjazdowa usytuowane od strony południowej działki tj ul. Łubieńskich oraz bramę od strony wschodniej tj. ul. Ogińskiego. Granicę wschodnią i południową stanowią droga publiczne, granicę zachodnią stanowi zabudowana działka po byłej Cukrowni, granicę północną stanowi rów melioracyjny. Modernizowane boisko znajduje się po północno-zachodniej stronie działki w nieprzekraczalnych liniach zabudowy w odległości 1,3m od granicy zachodniej działki oraz w odległości 1,6m najbardziej wysuniętym krawężnikiem bieżni. W wyniku modernizacji istniejące boisko zostanie przesunięte w stronę zachodnią działki. Bieżnia zostanie poszerzona z 2,2m na 2,7m. Wybieg do skoku w dal zostanie usytuowany wewnątrz bieżni (dotychczas był wzdłuż granicy zachodniej przy bieżni). Boisko i bieżnia będą o nawierzchni poliuretanowej. Dla przedmiotowego obiektu występują warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie o poziomym układzie warstw, bez występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategoria geotechniczna pierwsza. Poziom wód gruntowych poniżej 1,0m. Rzędna terenu w rejonie posadowienia wg mapy wynosi 99,30m n.p.m. Projektowany poziom płyty boiska wg oznaczeń na Pt = 99,40m n.p.m. z dwustronnym spadkiem 0,5%. Obszar oddziaływania modernizowanego boiska szkolnego mieści się w całości na działce objętej opracowaniem. Projektowana budowa oraz sposób zagospodarowania terenu nie spowoduje ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek, nie wykracza poza obszar nieruchomości inwestora. Użytkowanie planowanej budowy jest zgodne z jego przeznaczeniem i nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. 3.3. ZAKRES ROBÓT W ramach robót zagospodarowania terenu objętych opracowaniem należy wykonać: - roboty rozbiórkowe - renowacja płyty boiska - ustawienie obrzeży bezpiecznych bieżni - odbudowa nawierzchni dojść przy sali oraz wzdłuż sali sportowej z kostki brukowej 3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia w granicach opracowania: - powierzchnia całej działki: 6 608,00m2 - powierzchnia boiska: 1 245,00m2 - powierzchnia bieżni: 443,00m2 - powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: 165,00m2 3.5. WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA OTOCZENIE: Projektowane zagospodarowanie działek nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane obiekty nie zostały zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach obszaru objętego opracowaniem. 3.6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW: Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 3.7. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: Działki przeznaczone pod inwestycje nie są objęte obszarem eksploatacji górniczej. 3.8. OPIS PRZEDMIOTÓW BUDOWY Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np. • równiarki lub spycharki uniwersalne; • walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczenia podłoża pod płytę boiska. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego niż Js = 0,95 wg próby Proctora. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m nawierzchni z poliuretanu wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej, stojaki do piłki siatkowej oraz słupy z tablicami do koszykówki dostosowane do wymiennego demontażu na stałe przymocowane do podłoża za pomocą typowych tulei przytwierdzonych do stóp fundamentowych betonowych gwarantujących bezpieczne użytkowanie wg zaleceń Producenta. Nawierzchnia boiska – zaprojektowano z poliuretanu ułożonego na warstwach wg opisu konstrukcji z liniami w kolorach ograniczających obszar poszczególnych boisk. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ Ziemia urodzajna (humus) na terenie istniejącym działki 19/1 będzie poddana rekultywacji w celu poprawienia właściwości gleby oraz możliwości zniwelowania terenu. Nie przewiduje się dowożenia ziemi z zewnątrz lecz jedynie przemieszczenie ziemi z korytowania z pod chodnika na zewnętrzne obszary poza bieżnią i projektowaną płytą boiska. Ziemię z korytowania poddać segregacji i oczyszczeniu przed wbudowaniem w płytę boiska. Przed wbudowaniem ziemi sprawdzić jakościowe przygotowanie mieszanki. Nadmiar ziemi z płyty boiska i bieżni wywieźć i zutylizować poza teren - w kalkulacji przyjęto wywóz samochodami samo wyładowczymi na odległość 0,5 km. NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z POLIURETANU Po usunięciu wierzchniej warstwy darni i ziemi urodzajnej na głębokość 25 cm należy teren wyrównać jako warstwę odsączającą ułożyć warstwę podbudowy z piasku 5 cm na nim ułożyć siatkę przeciw kretom i wykonać 2 warstwy podbudowy z tego warstwę dolną grubości 15 cm i warstwę górną grubości 10 cm z kruszyw łamanych, następnie cała powierzchnię wyrównać i zagęścić dla wykonania ułożenia warstwy z poliuretanu wg technologii zaleconej przez Producenta wybranego systemu i rysunku poglądowego warstw nawierzchni poliuretanowej boiska. Przed ułożeniem poliuretanu osadzić tuleje dla montażu urządzeń sportowych tj bramek, słupków do koszykówki i siatkówki. Przy wykonywaniu nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wyprofilowanie podbudowy i zachowanie zaleconych w projekcie spadków. Po ułożeniu nawierzchni wykonać linie obrysowe poszczególnych boisk o wymiarach i w kolorze zalecanym przez normę w uzgodnieniu z Użytkownikiem. BIEŻNIA Zaprojektowano bieżnię 3-torową, na bieżni przyjęto nawierzchnię poliuretanową wg rysunku poglądowego warstw nawierzchni poliuretanowej. Do wykonania nawierzchni należy: • wybrać koryto głębokości 20-25cm • wykonać podsypkę piaskową o grubości 5-10cm • ustawić krawężniki betonowe (bezpieczne z nakładką gumową) w kolorze brązowym lub czerwonym na ławie betonowej • wykonać warstwę dolną z kruszyw łamanych grubości 15cm • wykonać warstwę górną z poliuretanu grubości 2,5cm w kolorze pomarańczowym • wykonać linie wyznaczające tory bieżni. Bieżnia okólna 3-torowa składa się z torów szerokości 3x0,9m=2,70m. Linie dzielące bieżnię na tory wykonać szerokości 5cm w kolorze białym. CHODNIKI I UTWARDZENIA Projektuje się wewnętrzną komunikację, jako dojście do bieżni i do istniejących trybun, w postaci utwardzenia z kostki betonowej szarej grubości 6cm. Wg projektu część istniejącej kostki należy przełożyć. Brakujące powierzchnie uzupełnić nową kostką w kolorze dostosowanym do istniejącego. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 6cm na wcześniej przygotowanej podbudowie z piasku zagęszczonego do Is= 0,95. Wzdłuż chodnika obrzeża 8x30cm na betonowej ławie C 8/10. Każda warstwa konstrukcyjna powinna być zgłoszona do odbioru przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania stopnia zgęszczenia wykonanej warstwy i dołączyć do protokołu odbioru. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją budowlaną i winien dokonać wizji lokalnej obiektu w terenie. Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: – Warunku techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych – Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać wymagania użytkownika i zamawiającego. Prace budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. 3.9 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa dokumentacja projektowa załączona do niniejszej specyfikacji, przedmiary robót, kosztorys, projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane wykonawcom pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez Wykonawcę w ww. zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 k.c. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ lub załącznikach do SIWZ, określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwa konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 3.10 Roboty musza być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa budowlanego 3.11 Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż, i branżowych tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z umową, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

 

===================================================================================================================================================================

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania pn. „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

================================================================================================================================================================================================

Ogłoszenie nr 539609-N-2019 z dnia 2019-04-18 r. 

Urząd Gminy Wiskitki: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1 , 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (URL): http://wiskitki.bip.net.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Forma pisemna. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
Adres: 
Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, sekretariat (pok. 19)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie 
Numer referencyjny: I.Z.271.3.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie” jest przebudowa boiska na działce nr ewid. 19/1 w obrębie geodezyjnym Guzów w gminie Wiskitki, polegająca na pracach rozbiórkowych, renowacji płyty boiska z trawy na nawierzchnię z poliuretanu oraz montażu osprzętu, m. in. ustawieniu obrzeży bezpiecznych bieżni z rekultywacją nawierzchni bieżni na poliuretan, a także odbudowie nawierzchni dojść przy Sali oraz wzdłuż Sali sportowej z kostki brukowej. 3.2 DANE LOKALIZACYJNE Działka o Nr ewid. 19/1 położona w miejscowości Guzów, w obrębie geodezyjnym Guzów w gminie Wiskitki, stanowi własność gminy Wiskitki. Działka o Nr ewid. 19/1 jest ogrodzona i zagospodarowana. Nie występują elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W obrębie działki znajduje się linia energetyczna napowietrzna 15kV, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Działka posiada zjazd z drogi krajowej nr 50. Działka zagospodarowana. Na działce znajduje się budynek Szkoły Podstawowej, szkolny plac zabaw, boisko szkolne z bieżnią i wybiegiem do skoku w dal oraz trybuny. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Ciągi piesze utwardzone kostką brukową betonową. Teren działki o zbliżonych rzędnych wysokościowych. Na teren działki są 2 wejście poprzez furtki i bramę wjazdowa usytuowane od strony południowej działki tj ul. Łubieńskich oraz bramę od strony wschodniej tj. ul. Ogińskiego. Granicę wschodnią i południową stanowią droga publiczne, granicę zachodnią stanowi zabudowana działka po byłej Cukrowni, granicę północną stanowi rów melioracyjny. Modernizowane boisko znajduje się po północno-zachodniej stronie działki w nieprzekraczalnych liniach zabudowy w odległości 1,3m od granicy zachodniej działki oraz w odległości 1,6m najbardziej wysuniętym krawężnikiem bieżni. W wyniku modernizacji istniejące boisko zostanie przesunięte w stronę zachodnią działki. Bieżnia zostanie poszerzona z 2,2m na 2,7m. Wybieg do skoku w dal zostanie usytuowany wewnątrz bieżni (dotychczas był wzdłuż granicy zachodniej przy bieżni). Boisko i bieżnia będą o nawierzchni poliuretanowej. Dla przedmiotowego obiektu występują warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie o poziomym układzie warstw, bez występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategoria geotechniczna pierwsza. Poziom wód gruntowych poniżej 1,0m. Rzędna terenu w rejonie posadowienia wg mapy wynosi 99,30m n.p.m. Projektowany poziom płyty boiska wg oznaczeń na Pt = 99,40m n.p.m. z dwustronnym spadkiem 0,5%. Obszar oddziaływania modernizowanego boiska szkolnego mieści się w całości na działce objętej opracowaniem. Projektowana budowa oraz sposób zagospodarowania terenu nie spowoduje ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek, nie wykracza poza obszar nieruchomości inwestora. Użytkowanie planowanej budowy jest zgodne z jego przeznaczeniem i nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. 3.3. ZAKRES ROBÓT W ramach robót zagospodarowania terenu objętych opracowaniem należy wykonać: - roboty rozbiórkowe - renowacja płyty boiska - ustawienie obrzeży bezpiecznych bieżni - odbudowa nawierzchni dojść przy sali oraz wzdłuż sali sportowej z kostki brukowej 3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia w granicach opracowania: - powierzchnia całej działki: 6 608,00m2 - powierzchnia boiska: 1 245,00m2 - powierzchnia bieżni: 443,00m2 - powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: 165,00m2 3.5. WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NA OTOCZENIE: Projektowane zagospodarowanie działek nie tworzy zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane obiekty nie zostały zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach obszaru objętego opracowaniem. 3.6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW: Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 3.7. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ: Działki przeznaczone pod inwestycje nie są objęte obszarem eksploatacji górniczej. 3.8. OPIS PRZEDMIOTÓW BUDOWY Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np. • równiarki lub spycharki uniwersalne; • walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczenia podłoża pod płytę boiska. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego niż Js = 0,95 wg próby Proctora. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m nawierzchni z poliuretanu wyposażone w dwie bramki do piłki ręcznej, stojaki do piłki siatkowej oraz słupy z tablicami do koszykówki dostosowane do wymiennego demontażu na stałe przymocowane do podłoża za pomocą typowych tulei przytwierdzonych do stóp fundamentowych betonowych gwarantujących bezpieczne użytkowanie wg zaleceń Producenta. Nawierzchnia boiska – zaprojektowano z poliuretanu ułożonego na warstwach wg opisu konstrukcji z liniami w kolorach ograniczających obszar poszczególnych boisk. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ Ziemia urodzajna (humus) na terenie istniejącym działki 19/1 będzie poddana rekultywacji w celu poprawienia właściwości gleby oraz możliwości zniwelowania terenu. Nie przewiduje się dowożenia ziemi z zewnątrz lecz jedynie przemieszczenie ziemi z korytowania z pod chodnika na zewnętrzne obszary poza bieżnią i projektowaną płytą boiska. Ziemię z korytowania poddać segregacji i oczyszczeniu przed wbudowaniem w płytę boiska. Przed wbudowaniem ziemi sprawdzić jakościowe przygotowanie mieszanki. Nadmiar ziemi z płyty boiska i bieżni wywieźć i zutylizować poza teren - w kalkulacji przyjęto wywóz samochodami samo wyładowczymi na odległość 0,5 km. NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z POLIURETANU Po usunięciu wierzchniej warstwy darni i ziemi urodzajnej na głębokość 35 cm należy teren wyrównać jako warstwę odsączającą ułożyć warstwę podbudowy z piasku 5 cm na nim ułożyć siatkę przeciw kretom i wykonać 2 warstwy podbudowy z tego warstwę dolną grubości 15 cm i warstwę górną grubości 10 cm z kruszyw łamanych, następnie cała powierzchnię wyrównać i zagęścić dla wykonania ułożenia warstwy z poliuretanu wg technologii zaleconej przez Producenta wybranego systemu. Przed ułożeniem poliuretanu osadzić tuleje dla montażu urządzeń sportowych tj bramek, słupków do koszykówki i siatkówki. Przy wykonywaniu nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wyprofilowanie podbudowy i zachowanie zaleconych w projekcie spadków. Po ułożeniu nawierzchni wykonać linie obrysowe poszczególnych boisk o wymiarach i w kolorze zalecanym przez normę w uzgodnieniu z Użytkownikiem. BIEŻNIA Zaprojektowano bieżnię 3-torową, na bieżni przyjęto nawierzchnię poliuretanową. Do wykonania nawierzchni poliuretanowej należy: • wybrać koryto głębokości 20-25cm • wykonać podsypkę piaskową o grubości 5-10cm • ustawić krawężniki betonowe (bezpieczne z nakładką gumową) w kolorze brązowym lub czerwonym na ławie betonowej • wykonać warstwę dolną z betonu grubości 10cm • wykonać warstwę górną z poliuretanu grubości 2,5cm w kolorze pomarańczowym • wykonać linie wyznaczające tory bieżni. Bieżnia okólna 3-torowa składa się z torów szerokości 3x0,9m=2,70m. Linie dzielące bieżnię na tory wykonać szerokości 5cm w kolorze białym. CHODNIKI I UTWARDZENIA Projektuje się wewnętrzną komunikację, jako dojście do bieżni i do istniejących trybun, w postaci utwardzenia z kostki betonowej szarej grubości 6cm. Wg projektu część istniejącej kostki należy przełożyć. Brakujące powierzchnie uzupełnić nową kostką w kolorze dostosowanym do istniejącego. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 6cm na wcześniej przygotowanej podbudowie z piasku zagęszczonego do Is= 0,95. Wzdłuż chodnika obrzeża 8x30cm na betonowej ławie C 8/10. Każda warstwa konstrukcyjna powinna być zgłoszona do odbioru przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania stopnia zgęszczenia wykonanej warstwy i dołączyć do protokołu odbioru. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją budowlaną i winien dokonać wizji lokalnej obiektu w terenie. Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: • Warunku techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych • Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego • Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać wymagania użytkownika i Zamawiającego. Prace budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca powinien skontaktować się z projektantem. Wszystkie zastosowane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. 3.9 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa dokumentacja projektowa załączona do niniejszej specyfikacji, przedmiary robót, kosztorys, projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane wykonawcom pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez Wykonawcę w ww. zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 k.c. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, jednakże Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ lub załącznikach do SIWZ, określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudnić uczciwa konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych jakie wystąpiły w projekcie. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem oraz ich odbioru w szczególności w formie operatu kolaudacyjnego, wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 3.10 Roboty musza być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa budowlanego 3.11 Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż, i branżowych tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z umową, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3.12 Użyte materiały oraz urządzenia musza mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.13 Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów. 3.14 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 3.15 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w okresie równym okresowi udzielonej gwarancji liczonym od dokonania czynności odbioru końcowego. 3.16 Zamawiający zastrzega sobie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji. 3.17 W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 3.18 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 3.19 Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren budowy. 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz. 4) zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i podwykonawców. 3.20 Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w Projekcie Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45200000-9
45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 850 000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: c) Zdolności techniczne lub zawodowe – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej oraz powierzchni łącznej minimum 1000 m2. - dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: ¦ - jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 5.3 Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub c) w przypadku gdy o zamówienie ubiegać się będzie konsorcjum, jeden z konsorcjantów musi samodzielnie spełniać stawiany warunek. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację różnych zamówień. d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. e) Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. ----------------------------- d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 6.1.4 SIWZ powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
6.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP– na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, d) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V punkt 5.2.c) SIWZ. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.4 siwz (wzór zobowiązania – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. a) Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) W Oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 6 a), Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 a) każdy z Wykonawców składa odrębnie. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia –w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6 a). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 6.3.3. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione: a) w pkt 6.1.2, 6.2.1, 6.3.2 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej), b) w pkt 6.1.4, 6.3.1 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. ------ 10.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
8. Wymagania dotyczące wadium 8.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone (w zależności od wyboru Oferenta) w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 8.3 Kopie ww. form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.5 Wadium wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed terminem składania ofert w Dziale Księgowym /pokój 21/ w siedzibie Zamawiającego. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8.6 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego odrzucony z postępowania. 8.7 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 8.12. 8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.12 Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku określonym w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj., gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego 16.1.1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 16.1.2. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
15.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.1.1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto podanej w jego ofercie. 15.2. Termin oraz forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.2.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag i odmowy przyjęcia zabezpieczenia jeżeli nie będzie ono spełniało wymagań niniejszej SIWZ.

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a. klęski żywiołowe; b. warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp. 1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy z przyczyn dotyczących Zamawiającego na teren budowy w umownym terminie; a. wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Zamawiającego; b. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 1.4. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: a. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli, nieruchomości do celów realizacji inwestycji; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1.1. – 1.4 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości Robót. c. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e. zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej , f. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; g. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, h. konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy. 3. Zmiany osobowe a. zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy b. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę 4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 4.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 4.2. zmiana obowiązującej stawki VAT; 4.3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, 4.4. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 4.5. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 4.6. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 ppkt 4.1., 4.4., 4.5., 4.6. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt.4.2. zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt. 4.3. zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie. W przypadku pkt. 4.4. zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 5. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ppkt a-c W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt. a wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Za wyjątkiem sytuacji , o której mowa w ppkt. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian , o których mowa w ppkt b i c Wszystkie powyższe postanowienia w stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 7. Nie można dokonać zmiany umowy w zakresie innym niż przewidziane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i siwz 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ. 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zgodnie z niniejsza umową , SIWZ oraz ogłoszeniem o przetargu). 10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może żądać zmiany umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-05-06, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (423.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALNY - SIWZ 16.05.2019 (729.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NIEAKTUALNY - SIWZ 08.05.2019 (855.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NIEAKTUALNY - SIWZ-30.04.2019 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NIEAKTUALNY - SIWZ (738.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 - formularz ofertowy (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy - podstawy wykluczenia (162.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy - warunki dot. udziału w postępowaniu (163.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej (179.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 - wzór umowy- nieaktualny- 30.04.2019 (426kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 - wykaz robót budowlanych (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - wykaz osób (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 - wykaz cen z rozbiciem na branże (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 9 - oświadczenie wykonawcy z SIWZ-6.3.2 (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja projektowa (28.7kB) Zapisz dokument  
Opis techniczny do projektu zagospodarownia działki (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALNY - Opis techniczny przebudowy boiska szkolnego (21.8kB) Zapisz dokument  
NIEAKTUALNY - Opis techniczny przebudowy boiska szkolnego (35.5kB) Zapisz dokument  
Projekt - 1 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt - 2 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt - 3 (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt - 4 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt - 5 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
AKTUALNY - Przedmiar robót (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
NIEAKTUALNY - Przedmiar robót (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWIORB (108.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zagospodarowanie boiska (895.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Warstwy powierzchnia poliuretanowa (164.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kostka do ułożenia - rysunek aktualny - 16.05.2019 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kostka do ułożenia - rysunek nieaktualny (3.8MB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pierwsze pytania (222.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie SIWZ i ogłoszenia- 30.04.2019 (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na kolejne pytania (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi - 16.05.19 (241.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie SIWZ - 16.05.19 (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.05.19 - Uzupełnienie do odpowiedzi (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o zmianie treści SIWZ i umowy 08.05.2019 (230.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 - AKTUALNY wzór umowy 08.05.2019 (734.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (425.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Konrad Gruza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Gruza
Data wprowadzenia:2019-04-18 15:23:00
Opublikował:Konrad Gruza
Data publikacji:2019-04-18 15:24:26
Ostatnia zmiana:2019-10-15 07:50:56
Ilość wyświetleń:2623

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij