Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn. "Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki"

Wójt Gminy Wiskitki informuje, iż w dniu 11.06.2019 r. dokonał zmian w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) oraz w załączniku nr 2 (formularz cenowy). Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na opis przedmiotu zamówienia.
 
 
==================================
 
 
Ogłoszenie nr 540112001-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Wiskitki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555968-N-2019 
Data: 03/06/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/ 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 1.2 
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wiskitkach, nr konta: 90 9304 0002 0000 0648 2000 0010 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty zaleca się załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie: 4.1.1. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp; 4.1.2. nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; 4.1.3. nie złożył pełnomocnictw; 4.1.4. nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 4.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wiskitkach, nr konta: 90 9304 0002 0000 0648 2000 0010 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty zaleca się załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie: 4.1.1. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp; 4.1.2. nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; 4.1.3. nie złożył pełnomocnictw; 4.1.4. nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 4.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. 

===============================

Ogłoszenie nr 555968-N-2019 z dnia 2019-06-03 r. 

Urząd Gminy Wiskitki: Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1 , 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (URL): http://wiskitki.bip.net.pl/ 
Adres profilu nabywcy: http://wiskitki.bip.net.pl/ 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Forma pisemna. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
Adres: 
Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, sekretariat (pok. 19)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki 
Numer referencyjny: I.Z.271.7.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki” Zakres prac obejmuje: wykaszanie poboczy, wykaszanie burt rowów od strony pobocza, wykaszanie interwencyjne. Szczegółowy zakres prac został określony w specyfikacji usługi. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres opcji w okresie trwania umowy obejmuje następujące wielkości w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym): Wykaszanie poboczy i burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych oraz koszenia interwencyjne – 316 000,00 m2 Podane powyżej wielkości m2 wykonania usługi dotyczą maksymalnej ilości wykonania wykaszania poboczy dróg gminnych w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości m2 wykaszania poboczy dróg gminnych. Faktyczne ilości realizowanego wykaszania poboczy dróg gminnych mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 60% ceny podanej w formularzu cenowym Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy. c) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych). e) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Szczegółowy zakres opisany jest w specyfikacji usługi. W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Cześć pierwsza: Wykaz miejscowości STREFA I Przewidywana powierzchnia do koszenia wynosi 130 000,00 m2, +/- 10% Aleksandrów Babskie Budy Czerwona Niwa Czerwona Niwa Parcel Duninopol Feliksów Guzów Janówek Kamionka Morgi Miedniewice Nowa Wieś Nowy Oryszew Nowe Kozłowice Nowy Drzewicz Podbuszyce Podoryszew Różanów Star Wieś Stary Drzewicz Starowiskitki Starowiskitki Parcel Wola Miedniewska Część druga: Wykaz miejscowości STREFA II Przewidywana powierzchnia do koszenia wynosi 186 000,00 m2, +/- 10% Kamionka Popielarnia Smolarnia Hipolitów Starowiskitki Sokule Wiskitki Łubno Franciszków Jesionka Józefów Działki Prościeniec Tomaszew 

II.5) Główny kod CPV: 77314100-5 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia: 30 października 2019 r. w następujących terminach: I. 2019 rok a) Pierwsze wykaszanie poboczy i burt rowów od strony pobocza: Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia: w ciągu …* dni kalendarzowych (20 dni na wykonanie zamówienia + ilość dni na przygotowanie do realizacji zadania zgodnie z Działem XIV pkt 2.2) b) Drugie wykaszanie poboczy i wykaszanie burt rowów od strony pobocza: Termin rozpoczęcia: od dnia wystawienia zlecenia (wrzesień, październik). Termin zakończenia: w ciągu …* dni kalendarzowych (20 dni na wykonanie zamówienia + ilość dni na przygotowanie do realizacji zadania zgodnie z Działem XIV pkt 2.2) nie później niż do 30 październik 2019 r. . c) Interwencyjne na polecenie Zamawiającego wykaszanie poboczy i wykaszanie burt rowów od strony pobocza: Termin rozpoczęcia: nie później niż w drugim dniu od daty wskazania prac otrzymanych na drukach stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Termin zakończenia: pięć dni roboczych Zamówienie każdorazowo należy realizować w okresie maksymalnie 20 dni * od dnia terminu rozpoczęcia prac wskazanych powyżej. *UWAGA: W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – Kryterium wykonania jednokrotnego wykaszania, Zamawiający wymaga określenia terminu zakończenia zgodnie z pkt 2 Dział XIV SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 3. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 3.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 195 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową). 8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 4. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 4.1. dysponuje następującym sprzętem: a) min. 1 szt. kosiarki bijakowej na wysięgniku wraz z pojazdem b) min. 3 szt. kos spalinowych UWAGA ! Wyżej wymienionym sprzętem Wykonawca musi świadczyć usługi na terenie Gminy Wiskitki. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową). 8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ww. oświadczeniu zamieścił informacje dotyczące: a) innych podmiotów na zasoby, których się powołuje. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w SIWZ Dział V, ppkt 8.2 (jeżeli dotyczy). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Potwierdzeniem braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp będzie również złożenie oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. UWAGA: Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 4.1. zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4.2. przedstawienia, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1. 5. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1: - lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Reguły określone w ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
3.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (195,000,00zł). 3.2.2. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ (wypełniony zgodnie z Działem XIII SIWZ); 1.3. oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 1.5. dokument pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 1.6. zaleca się dołączenie do oferty przetargowej kopii dowodu wniesienia wadium (przelew), a w przypadku dokumentu – kopii dokumentu gwarancji wadialnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wiskitkach, nr konta: 90 9304 0002 0000 0648 2000 0010 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty zaleca się załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie: 4.1.1. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp; 4.1.2. nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; 4.1.3. nie złożył pełnomocnictw; 4.1.4. nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 4.2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium wykonania jednokrotnego wykaszania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. 4. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w tym między innymi: 1) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych treści umowy. 5. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 1) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy; 2) zmiany obowiązujących przepisów jeżeli koniecznie będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 3) wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy (tj. długotrwały nieprzerwany odpad deszczu powyżej 7 dni; powódź), potwierdzonych przez osobę nadzorującą reprezentująca Zamawiającego – zmianie ulega termin realizacji etapów prac o czas wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów i minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-12, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pierwsze wykaszanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki” Zakres prac obejmuje: wykaszanie poboczy, wykaszanie burt rowów od strony pobocza, wykaszanie interwencyjne. Szczegółowy zakres prac został określony w specyfikacji usługi. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres opcji w okresie trwania umowy obejmuje następujące wielkości w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym): Wykaszanie poboczy i burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych oraz koszenia interwencyjne – 316 000,00 m2 Podane powyżej wielkości m2 wykonania usługi dotyczą maksymalnej ilości wykonania wykaszania poboczy dróg gminnych w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości m2 wykaszania poboczy dróg gminnych. Faktyczne ilości realizowanego wykaszania poboczy dróg gminnych mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 60% ceny podanej w formularzu cenowym Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy. c) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych). e) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Szczegółowy zakres opisany jest w specyfikacji usługi. W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Cześć pierwsza: Wykaz miejscowości STREFA I Przewidywana powierzchnia do koszenia wynosi 130 000,00 m2, +/- 10% Aleksandrów Babskie Budy Czerwona Niwa Czerwona Niwa Parcel Duninopol Feliksów Guzów Janówek Kamionka Morgi Miedniewice Nowa Wieś Nowy Oryszew Nowe Kozłowice Nowy Drzewicz Podbuszyce Podoryszew Różanów Star Wieś Stary Drzewicz Starowiskitki Starowiskitki Parcel Wola Miedniewska Część druga: Wykaz miejscowości STREFA II Przewidywana powierzchnia do koszenia wynosi 186 000,00 m2, +/- 10% Kamionka Popielarnia Smolarnia Hipolitów Starowiskitki Sokule Wiskitki Łubno Franciszków Jesionka Józefów Działki Prościeniec Tomaszew 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium wykonania jednokrotnego wykaszania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Drugie wykaszanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Wiskitki” Zakres prac obejmuje: wykaszanie poboczy, wykaszanie burt rowów od strony pobocza, wykaszanie interwencyjne. Szczegółowy zakres prac został określony w specyfikacji usługi. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres opcji w okresie trwania umowy obejmuje następujące wielkości w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym): Wykaszanie poboczy i burt rowów od strony pobocza przydrożnych dróg gminnych oraz koszenia interwencyjne – 316 000,00 m2 Podane powyżej wielkości m2 wykonania usługi dotyczą maksymalnej ilości wykonania wykaszania poboczy dróg gminnych w jednym okresie rozliczeniowym (jednym roku budżetowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji maksymalnych ilości m2 wykaszania poboczy dróg gminnych. Faktyczne ilości realizowanego wykaszania poboczy dróg gminnych mogą odbiegać od planowanych ilości, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 60% ceny podanej w formularzu cenowym Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie trwania umowy. c) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych). e) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Szczegółowy zakres opisany jest w specyfikacji usługi. W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Cześć pierwsza: Wykaz miejscowości STREFA I Przewidywana powierzchnia do koszenia wynosi 130 000,00 m2, +/- 10% Aleksandrów Babskie Budy Czerwona Niwa Czerwona Niwa Parcel Duninopol Feliksów Guzów Janówek Kamionka Morgi Miedniewice Nowa Wieś Nowy Oryszew Nowe Kozłowice Nowy Drzewicz Podbuszyce Podoryszew Różanów Star Wieś Stary Drzewicz Starowiskitki Starowiskitki Parcel Wola Miedniewska Część druga: Wykaz miejscowości STREFA II Przewidywana powierzchnia do koszenia wynosi 186 000,00 m2, +/- 10% Kamionka Popielarnia Smolarnia Hipolitów Starowiskitki Sokule Wiskitki Łubno Franciszków Jesionka Józefów Działki Prościeniec Tomaszew 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium wykonania jednokrotnego wykaszania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Część 1 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (212.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część 2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (213kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert - część 2 (379.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (347.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - AKTUALNY 05.06.19 (505.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - formularz ofertowy - AKTUALNY 11.06.2019 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - NIEAKTUALNY (505.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - formularz cenowy - AKTUALNY 11.06.2019 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - formularz ofertowy - NIEAKTUALNY (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 - formularz cenowy - NIEAKTUALNY (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3- oświadczenie 25a ust. 1 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - oświadczenia o grupie kapitałowej (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - wykaz narzędzi (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - specyfikacja usługi (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 - projekt umowy - ostateczny (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - mapa poglądowa stref koszenia (527kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Konrad Gruza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Gruza
Data wprowadzenia:2019-06-03 16:22:51
Opublikował:Konrad Gruza
Data publikacji:2019-06-03 16:23:48
Ostatnia zmiana:2019-06-26 13:35:51
Ilość wyświetleń:1275

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij