Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki"

Ogłoszenie nr 560110504-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Wiskitki: Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562991-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510007894-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail sekretariat@wiskitki.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
I.Z.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki” jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem wniosku na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych. W zakresie organizacji prac projektowych: • zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, • zbudować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram czynności wraz z planem opisowym, • na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego, monitorować wykonywanie harmonogramu W zakresie zawartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy: 1. pozyskanie map do celów projektowych, sporządzić lub pozyskać aktualną mapę sytuacyjno– wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego, służącej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, UWAGA: Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych (w wersji papierowej, pdf, dxf) dla części dróg i ulic których wykaz stanowi załącznik nr 10 do SIWZ i które przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 2. wykonanie koncepcji projektu 3. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, 4. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, 5. sprawdzenia projektowe, 6. uwzględnić wycinkę lub zabezpieczenie drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów oświetlenia ulicznego, 7. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu stosownych warunków zarządców sieci, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci na warunkach wydanych przez odpowiednich zarządców sieci, 8. uzyskać pisemne zgody oraz wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, celem uzyskania dla Zamawiającego prawa dysponowania terenem dla celów budowlanych, w przypadku powstania takiej potrzeby, 9. sporządzić kompletny wniosek z załącznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawierającym wyspecyfikowany wykaz działek i złożyć go w odpowiednim organie administracji budowlanej, 10. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru- w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 11. opracowanie przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 12. opracowanie kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. 13. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: • racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 30.11.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Działki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik,  ,  ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13,  39-400,  Tarnobrzeg,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 26300 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 5    NAZWA: Różanów, Aleksandrów, Oryszew Osada, Feliksów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik,  ,  ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13,  39-400,  Tarnobrzeg,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 21800 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/06/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wniosek ustny zaakceptowany przez Zamawiającego
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Przedłużono termin realizacji umów z Wykonawcami do dnia 25.06.2020 r. Przedłużono termin realizacji wszystkich zawartych umów.
 
Ogłoszenie nr 560076209-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.
Wiskitki: Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562991-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510007894-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail sekretariat@wiskitki.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
I.Z.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki” jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem wniosku na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych. W zakresie organizacji prac projektowych: • zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, • zbudować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram czynności wraz z planem opisowym, • na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego, monitorować wykonywanie harmonogramu W zakresie zawartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy: 1. pozyskanie map do celów projektowych, sporządzić lub pozyskać aktualną mapę sytuacyjno– wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego, służącej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, UWAGA: Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych (w wersji papierowej, pdf, dxf) dla części dróg i ulic których wykaz stanowi załącznik nr 10 do SIWZ i które przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 2. wykonanie koncepcji projektu 3. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, 4. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, 5. sprawdzenia projektowe, 6. uwzględnić wycinkę lub zabezpieczenie drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów oświetlenia ulicznego, 7. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu stosownych warunków zarządców sieci, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci na warunkach wydanych przez odpowiednich zarządców sieci, 8. uzyskać pisemne zgody oraz wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, celem uzyskania dla Zamawiającego prawa dysponowania terenem dla celów budowlanych, w przypadku powstania takiej potrzeby, 9. sporządzić kompletny wniosek z załącznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawierającym wyspecyfikowany wykaz działek i złożyć go w odpowiednim organie administracji budowlanej, 10. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru- w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 11. opracowanie przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 12. opracowanie kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. 13. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: • racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję.

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 30.11.2019 r. Patrz ogłoszenie nr 560008015-N-2020 z dnia 15-01-2020 r., zmieniające datę realizacji umowy do dnia 31.03.2020 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Działki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik,  ,  ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13,  39-400,  Tarnobrzeg,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 26300 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Antoniew, Franciszków, Jesionka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Peldom sp. z o.o.,  ,  ul. Maratońska 15/3,  05-600,  Grójec,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 44900 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 4    NAZWA: Wiskitki, Łubno
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Peldom sp. z o.o.,  ,  ul Maratońska 15/3,  05-600,  Grojec,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 21450 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE


CZĘŚĆ NR: 5    NAZWA: Różanów, Aleksandrów, Oryszew Osada, Feliksów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik,  ,  ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13,  39-400,  Tarnobrzeg,  kraj/woj. podkarpackie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 21800 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/03/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Pismo-wniosek Wykonawców ws. przedłużenia terminów wykonania umowy ze względu na wydłużony czas oczekiwania na dokumentację niezależną od nich oraz niezbędne zgody os osób prywatnych
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Przedłużono termin realizacji umów z Wykonawcami do dnia 12.06.2020 r. Przedłużono termin realizacji wszystkich zawartych umów.
 
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 510007894-N-2020 z dnia 15-01-2020 r.
Urząd Gminy Wiskitki: Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562991-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.Z.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki” jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem wniosku na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych. W zakresie organizacji prac projektowych: • zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, • zbudować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram czynności wraz z planem opisowym, • na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego, monitorować wykonywanie harmonogramu W zakresie zawartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy: 1. pozyskanie map do celów projektowych, sporządzić lub pozyskać aktualną mapę sytuacyjno– wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego, służącej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, UWAGA: Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych (w wersji papierowej, pdf, dxf) dla części dróg i ulic których wykaz stanowi załącznik nr 10 do SIWZ i które przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 2. wykonanie koncepcji projektu 3. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, 4. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, 5. sprawdzenia projektowe, 6. uwzględnić wycinkę lub zabezpieczenie drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów oświetlenia ulicznego, 7. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu stosownych warunków zarządców sieci, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci na warunkach wydanych przez odpowiednich zarządców sieci, 8. uzyskać pisemne zgody oraz wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, celem uzyskania dla Zamawiającego prawa dysponowania terenem dla celów budowlanych, w przypadku powstania takiej potrzeby, 9. sporządzić kompletny wniosek z załącznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawierającym wyspecyfikowany wykaz działek i złożyć go w odpowiednim organie administracji budowlanej, 10. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru- w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 11. opracowanie przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 12. opracowanie kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. 13. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: • racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Działki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26300
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MK ELEKTRO PROJEKT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32349
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32349
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65067
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Antoniew, Franciszków, Jesionka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44900
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Peldom sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Maratońska 15/3
Kod pocztowy: 05-600
Miejscowość: Grójec
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55227
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55227
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72816
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Starowiskitki Parcel, Cyganka, Miedniewice, Kamionka
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie zostało obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Część unieważniona zamówienia dotyczyła odcinka drogi na terenie Gminy Wiskitki, którego właścicielem lub zarządcą nie jest Zamawiający.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wiskitki, Łubno
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21450
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Peldom sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Maratońska 15/3
Kod pocztowy: 05-600
Miejscowość: Grójec
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26383.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26383.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32865.60
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Różanów, Aleksandrów, Oryszew Osada, Feliksów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21800
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26814
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26814
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29889
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

========================================================

Ogłoszenie nr 562991-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. 

Urząd Gminy Wiskitki: Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1 , 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (URL): http://wiskitki.bip.net.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Forma pisemna. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
Adres: 
Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, sekretariat (pok. 19)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki 
Numer referencyjny: I.Z.271.9.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego dla 24 odcinków dróg na terenie Gminy Wiskitki” jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ze sporządzeniem wniosku na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, odrębnie dla każdego z zadań inwestycyjnych. W zakresie organizacji prac projektowych: • zdefiniować i dokonać analizy niezbędnych do rozwiązania zagadnień i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, • zbudować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram czynności wraz z planem opisowym, • na bieżąco, pod nadzorem Zamawiającego, monitorować wykonywanie harmonogramu W zakresie zawartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy: 1. pozyskanie map do celów projektowych, sporządzić lub pozyskać aktualną mapę sytuacyjno– wysokościową i ewidencyjną, zawierającą wszystkie naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego, służącej do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, UWAGA: Zamawiający jest w posiadaniu map do celów projektowych (w wersji papierowej, pdf, dxf) dla części dróg i ulic których wykaz stanowi załącznik nr 10 do SIWZ i które przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 2. wykonanie koncepcji projektu 3. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z prawem do wielokrotnego bezterminowego wykorzystania oraz możliwością wprowadzenia nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD, 4. pozyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje, wynikające ze specyfiki opracowania i niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, 5. sprawdzenia projektowe, 6. uwzględnić wycinkę lub zabezpieczenie drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów oświetlenia ulicznego, 7. zaprojektować zabezpieczenie infrastruktury technicznej po uprzednim pozyskaniu stosownych warunków zarządców sieci, w razie potrzeby zaproponować rozwiązanie kolizji sieci na warunkach wydanych przez odpowiednich zarządców sieci, 8. uzyskać pisemne zgody oraz wykonać wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych, jeśli specyfika opracowania będzie tego wymagała, celem uzyskania dla Zamawiającego prawa dysponowania terenem dla celów budowlanych, w przypadku powstania takiej potrzeby, 9. sporządzić kompletny wniosek z załącznikami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na realizację prac budowlanych, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawierającym wyspecyfikowany wykaz działek i złożyć go w odpowiednim organie administracji budowlanej, 10. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru- w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 11. opracowanie przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, 12. opracowanie kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. 13. opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót na wszystkie elementy realizowanych robót, dostosowane do specyfiki i skomplikowania realizowanych robót. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania architektoniczno-budowlane, które będą zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty inżynierskie, a w szczególności: • racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję. 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: c) Zdolności techniczne lub zawodowe – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej 2 dokumentacje projektowo – kosztorysowe o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci oświetleń dróg, dla których uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. - dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia t.j. : - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, ( zwane Kluczowym projektantem) 5.3 Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub c) w przypadku gdy o zamówienie ubiegać się będzie konsorcjum, jeden z konsorcjantów musi samodzielnie spełniać stawiany warunek. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację różnych zamówień. d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 6.1.4 SIWZ powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. e) Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
6.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 9 do SIWZ); Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP– na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) wykaz usług (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, b) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy c) wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ), wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. d) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V punkt 5.2.b) SIWZ. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.4 siwz (wzór zobowiązania – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. a) Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) W Oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 6 a), Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 a) każdy z Wykonawców składa odrębnie. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia –w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6 a). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione: a) w pkt 6.1.2, 6.2.1, 6.3.2 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej), b) w pkt 6.1.4, 6.3.1 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. 10.1.14. Oferta musi zawierać: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 2a do SIWZ); - pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); - pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); - (jeśli dotyczy) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. - Dowód wniesienia wadium. - Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
8. Wymagania dotyczące wadium 8.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złoty 00/100 groszy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone (w zależności od wyboru Oferenta) w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 8.3 Kopie ww. form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.5 Wadium wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed terminem składania ofert w Dziale Księgowym /pokój 21/ w siedzibie Zamawiającego. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8.6 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego odrzucony z postępowania. 8.7 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 8.12. 8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.12 Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku określonym w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj., gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
16.1.1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 16.1.2. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
15.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.1.1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto podanej w jego ofercie. 15.2. Termin oraz forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.2.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag i odmowy przyjęcia zabezpieczenia jeżeli nie będzie ono spełniało wymagań niniejszej SIWZ.

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności: 1) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania), 2) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji, 3) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 4) czasowy brak dostępu do terenu objętego inwestycją (spowodowany warunkami atmosferycznymi lub formalno – prawnymi), 5) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności), 6) gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód, 7) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, 8) w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i nie stanowi jego i podwykonawców problemów organizacyjnych. 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-28, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie 3 projektów w miejscowościach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Działki ul. Malinowa, Bociania, Kalinowa, Jeżynowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jagodowa 1.1. ul. Malinowa - droga wewnętrzna- działki nr ew. 38/16, 39/20, 40/1,41/8, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.40/2 do działek nr ew. 38/17 i 41/24 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 550 m - orientacyjna ilość latarni- 11 szt. 1.2. ul. Bociania - droga wewnętrzna- działki nr ew. 35/2, 33/11, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.33/3 do działki nr ew. 33/10 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 350 m - orientacyjna ilość latarni- 7 szt. 1.3. ul. Kalinowa - droga wewnętrzna- działki nr ew. 33/20,32/14,33/11,35/2,36/5,37/4,38/4,39/7,40/1,41/8, 43/27,43/32 obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.35/12 do działki nr ew. 43/33 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 350 m - orientacyjna ilość latarni- 7 szt. 1.4. ul. Jeżynowa - droga wewnętrzna- działki nr ew. 32/17, 33/11, 35/2,36/10,37/7,38/7,39/10,40/1,41/8,43/6,44/6, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.32/18 do działki nr ew. 44/7 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 400 m - orientacyjna ilość latarni- 8 szt. 1.5. ul. Jaśminowa - droga wewnętrzna- działki nr ew. 32/20, 33/11, 35/2, 36/15, 37/10, 38/10, 39/13, 40/1, 41/8, 43/41, 43/45 obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.32/21 do działki nr ew. 41/14 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 350 m - orientacyjna ilość latarni- 7 szt. 1.6. ul. Wrzosowa - droga wewnętrzna- działki nr ew. 32/23, 33/11, 35/2,36/20,37/13,38/13, 39/17, 40/1, 41/8, 43/46, 45/2, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.35/24 do działki nr ew. 45/3 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 400 m - orientacyjna ilość latarni- 8 szt. 1.7. ul. Jagodowa - droga wewnętrzna: działki nr ew.35/2, 33/14, 35/14, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.36/21 do działek nr ew. 33/15 i 36/26 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 200 m - orientacyjna ilość latarni- 4 szt 2. Działki ul. Brzozowa - droga wewnętrzna - działki nr ew. 119/3, 120/8,122/2,123/3, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki nr ew.119/3 do działki nr ew. 123/3 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 3. Działki ul. Bukowa - droga wewnętrzna - działki nr ew. 119/3, 120/5,121/5, obręb nr: 0007 Działki - na odcinku od działki 119/3 do działki nr ew. 121/5 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie 7 projektów w miejscowościach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Antoniew - droga powiatowa- działka nr ew.49, obręb nr: 0002 Aleksandrów - na odcinku od działki nr ew. 1 do dz. nr ew. 19 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 1200 m - orientacyjna ilość latarni- 25 szt. 2. Franciszków ul. Akacjowa (850 m), ul. Jodłowa (100 m) - droga gminna- działka nr ew.246 ( ul. Akacjowa), obręb nr: 0009 Franciszków - droga wewnętrzna- działka nr ew.297 ( ul. Jodłowa), obręb nr: 0009 Franciszków - na odcinku od działki nr ew. 272 (na ul. Jodłowej) do dz. nr ew. 249 (na ul. Akacjowej) - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 950 m - orientacyjna ilość latarni- 19 szt. 3. Franciszków ul. Kalinowa - droga wewnętrzna- działka nr ew.173, obręb nr: 0009 Franciszków - na odcinku od działki nr ew. 183 do działek nr ew. 171 i 172/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 3 szt. 4. Jesionka ul. Topolowa - droga wewnętrzna- działka nr ew.186, obręb nr: 0013 Jesionka - na odcinku od działki nr ew. 187/1 do dz. nr ew. 205/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 700 m - orientacyjna ilość latarni- 15 szt. 5. Jesionka ul. Leśna - droga wewnętrzna- działka nr ew.64, obręb nr: 0013 Jesionka - na odcinku od działki nr ew. 68/1 do dz. nr ew. 65 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 400 m - orientacyjna ilość latarni- 8 szt. 6. Jesionka ul. Wspólna - droga wewnętrzna- działki nr ew. 27/25, 27/27, 26/9, 28/1, 30/2, 34/7 obręb nr: 0013 Jesionka - na odcinku od działki nr ew. 27/26 do dz. nr ew. 34/15 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 550 m - orientacyjna ilość latarni- 11 szt. 7. Jesionka ul. Ekologów - droga wewnętrzna- działka nr ew. 700 obręb nr: 0013 Jesionka - na odcinku od działki nr ew. 14/9 do dz. nr ew.15/15 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- ok. 700 m - orientacyjna ilość latarni- 14 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie 4 projektów w miejscowościach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Starowiskitki Parcel - droga krajowa nr 50- działka nr ew.4, obręb nr: 0010 Guzów - na odcinku od działki nr ew. 50 do dz. nr ew. 51/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 250 m - orientacyjna ilość latarni- 5 szt. 2. Cyganka - droga gminna- działka nr ew.14, obręb nr: 0018 Cyganka - droga powiatowa- działka nr ew.13/2 - na odcinku od działki nr ew. 2 do dz. nr ew. 29/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 500 m - orientacyjna ilość latarni- 10 szt. 3. Miedniewice - droga powiatowa- działka nr ew. 353, obręb nr: 0017 Miedniewice - na odcinku od działki 119/3 do działki nr ew. 121/5 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 550 m - orientacyjna ilość latarni- 12 szt. 4. Kamionka - droga serwisowa przy autostradzie A2- działka nr ew. 147/1, 146/1, 145/1, obręb nr: 0015 Kamionka - droga wewnętrzna- działka nr ew. 44/2 - na odcinku od działki dz. nr ew. 217 do dz. nr ew.145/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 750 m - orientacyjna ilość latarni- 15 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie 5 projektów w miejscowościach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wiskitki ul. Chemików - droga wewnętrzna- działka nr ew.121, obręb nr: 0037 Wiskitki - droga powiatowa- działka nr ew.117/2 ( ul. Błońska) - na odcinku od działki nr ew. 117/2 do dz. nr ew. 128/3 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt 2. Wiskitki ul. Lawendowa - droga wewnętrzna- działka nr ew.492,495/5, obręb nr: 0037 Wiskitki - na odcinku od działki nr ew.465/3 do dz. nr ew. 511 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 550 m - orientacyjna ilość latarni- 11 szt. 3. Wiskitki ul. Wiosenna - droga wewnętrzna- działki nr ew.525, 495/4, obręb nr: 0037 Wiskitki - na odcinku od działki nr ew. 465/3 do dz. nr ew. 495/16 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 350 m - orientacyjna ilość latarni- 7 szt. 4. Wiskitki ul. Guzowska - droga wewnętrzna- działki nr ew.222, 221/4, obręb nr: 0037 Wiskitki - na odcinku od działki nr ew. 223/2 do dz. nr ew. 221/3 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 80 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 5. Łubno ul. Piękna - droga wewnętrzna- działka nr ew. 347, obręb nr: 0016 Łubno - na odcinku od działki nr ew. 359 do działki nr ew. 423/6 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie 5 projektów w miejscowościach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Różanów - droga powiatowa- działka nr ew.53, obręb nr: 0028 Różanów - na odcinku od działki nr ew. 50 do dz. nr ew. 51 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- ok. 150 m - orientacyjna ilość latarni- 3 szt. 2. Aleksandrów- odcinek I (przy działce 84/2) - droga powiatowa- działka nr ew.189, obręb nr: 001 Aleksandrów - na odcinku od działki nr ew. 45/2 do dz. nr ew. 84/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 3. Aleksandrów- odcinek II (przy działce 121) - droga powiatowa - działka nr ew. 189, obręb nr: 001 Aleksandrów - na odcinku od działki nr ew. 35/2 do dz. nr ew. 18/2 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 4. Oryszew Osada - droga powiatowa- działka nr ew.56, obręb nr: 0023 Oryszew Osada - na odcinku od działki nr ew. 50/4 do dz. nr ew. 54 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 350 m - orientacyjna ilość latarni- 8 szt. 5. Feliksów - droga gminna- działka nr ew.39/2, obręb nr: 0008 Feliksów - na odcinku od działki nr ew. 5/2 do dz. nr ew. 3 - orientacyjna długość linii oświetleniowej- 100 m - orientacyjna ilość latarni- 2 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (359.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o unieważnieniu części III (212.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (304.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (486kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 18.06.2019 (634.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 - formularz ofertowy (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy - podstawy wykluczenia (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy - warunki dot. udziału w postępowa... (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 - wzór umowy (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 - wykaz usług (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - wykaz osób (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 -Oswiadczenie od wykonawcy (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 9 - oświadczenie wykonawcy z SIWZ-6.3.2 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 10 - mapy do celów projektowych (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Wiskitki
Źródło informacji:Konrad Gruza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Gruza
Data wprowadzenia:2019-06-18 16:34:56
Opublikował:Konrad Gruza
Data publikacji:2019-06-18 16:36:40
Ostatnia zmiana:2020-06-23 14:40:02
Ilość wyświetleń:1546

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij