Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wiskitki"

 

 

Polska-Wiskitki: Usługi związane z odpadami

2019/S 148-364648

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wiskitki
NUTS PL926
ul. Kościuszki 1
Wiskitki
96-315
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Maksymów, Katarzyna Jagiełło-Kolińska
Tel.: +46 8545014
E-mail: agnieszka.maksymow@wiskitki.pl
Faks: +46 8554154
Kod NUTS: PL926

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wiskitki.bip.net.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wiskitki.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wiskitki

Numer referencyjny: IZ.271.14.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wiskitki, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90513100
90512000
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL926
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wiskitki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wiskitki, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

W gminach, uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024) oraz uchwałą nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 a także uchwały nr 53/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z 28.11.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki oraz uchwały nr 41/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20.9.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.Dane dotyczące Gminy Wiskitki:

a) Gmina wiejska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie;

b) Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z miastem Żyrardów oraz gminami: Puszcza Mariańska, Bolimów, Nowa Sucha, Teresin, Baranów, Jaktorów i Radziejowice;

c) Gmina Wiskitki posiada na swoim terenie 148,7 km dróg. Przez jej teren przebiegają w szczególności:Autostrada A2 z bezkolizyjnym zjazdem łączącym obwodnicę Żyrardowa i Autostradę – „Węzeł Wiskitki”, droga krajowa nr 50 (Sochaczew – Grójec), droga wojewódzka nr 719 (Warszawa – Skierniewice),drogi powiatowe i gminne;

d) powierzchnia gminy wynosi 15 094 ha;

e) liczba ludności wynosi 9 140 osób (wg złożonych deklaracji).

2. Zakres zamówienia:

a) szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkanych, z których odbierane będą odpady komunalne w gminie Wiskitki wynosi 2 980 nieruchomości, w tym: budynki wielorodzinne: 26,budynki jednorodzinne 2 954;

b) przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców gminy Wiskitki wynosi 9 130.W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczba obsługiwanych nieruchomości, jak i liczba mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy, chyba, że liczba mieszkańców gminy lub liczba nieruchomości zabudowanych wzrośnie lub zmniejszy się o więcej niż 5 % w stosunku do początkowej liczby mieszkańców i liczby nieruchomości podanej w niniejszej SIWZ;

c) szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki, transportu i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkanych wynosi ok.2500 Mg /12 miesięcy;

d) ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Wiskitki nie jest zależna od zamawiającego;

e) 98,5 % mieszkańców deklaruje selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.

3. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z aktami wykonawczymi do tych ustaw wraz z uwzględnieniem zmian w tych przepisach, w tym musi spełniać wszelkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4 Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Regularne prowadzenie akcji informacyjnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Środowisko - wykonywanie usługi określonymi pojazdami / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena wykonania zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak.

2) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15 000 PLN. Wadium może

Być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy

Wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunki, w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne:

a) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);

b) zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm);

c) zezwolenie na odzysk, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, o których mowa w ustawie o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), lub umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;

d) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wiskitki, w zakresie odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiskitki, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach: Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach: Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dalsze szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujących okolicznościach: wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamówienia polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w sposób nieprzerwany przez okres min. 12 (dwanaście) miesięcy, w ilości min. 120 (sto dwadzieścia) Mg na miesiąc.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Zamawiający załącza do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zmiany umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określone są szczegółowo we wzorze umowy, która stanowi integralną część SIWZ, tym samym zamawiający spełnia wymóg określenia w SIWZ przyszłych zmian umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, POLSKA w Sali Konferencyjnej (pokój 20 I piętro).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Agnieszka Maksymów i Katarzyna Jagiełło-Kolińska– Inspektor w Referacie Gospodarki Odpadami,

e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2-3 kwartał 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 24aa ustawy możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 5–8 ustawy Pzp; spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu wskazanych w rozdziale VII pkt 7 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia — Załącznik nr 8 do SIWZ. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu Zamawiający odsyła do pełnej informacji dotyczącej warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania oraz wykazów oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu do rozdziału VI, VII SIWZ opublikowanego na stronie Zamawiającego — http://wiskitki.bip.net.pl

Klauzula informacyjna RODO (Zasady ochrony danych osobowych) opisana jest w rozdziale XX w punkcie 5 SIWZ. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1). i w pkt 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2019

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (715.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (413.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (679.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_1_do_SIWZ_formularz_oferty (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_2_ do_ SIWZ_wzór_umowy (786.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_3_do_SIWZ_dokument_JEDZ (728.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_4_do_SIWZ_wykaz_usług (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_5_do_SIWZ_OPZ (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_6_do_SIWZ_umowa_powierzenia (224.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_7_do_SIWZ_harmonogramy_grudzień-2019r (99.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 do SIWZ (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do Umowy-Protokół wykonania usług (13.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do Umowy- Klauzula informacyjna (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2d04b170-dd62-4a5d-bbf9-ecb4eda68e2a (0.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Wiskitki
Źródło informacji:Konrad Gruza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Gruza
Data wprowadzenia:2019-08-02 10:23:27
Opublikował:Konrad Gruza
Data publikacji:2019-08-02 10:25:04
Ostatnia zmiana:2019-10-23 14:47:04
Ilość wyświetleń:854

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij