Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

Ogłoszenie nr 510183894-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kozłowicach: Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 586562-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Gmina Wiskitki, na mocy Porozumienia z dnia 01.08.2019 r, zwany dalej „Prowadzącym postępowanie”. • adres do korespondencji: Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki • NIP: 838-142-64-66; • telefon: 46 854 50 37 • e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@wiskitki.pl • adres strony internetowej: www.wiskitki.pl • godziny urzędowania: poniedziałki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00; wtorki: 8:00 – 17:00; piątki: 8:00 – 15:00;

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kozłowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 75002651000000, ul. Nowe Kozłowice  17, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 727422046, e-mail sekretariat@wiskitki.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
OSP.IZ.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” . Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone w rozdziale II SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

Dodatkowe kody CPV: 35110000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 sierpnia 2019 r., do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

=====================================================

 

Ogłoszenie nr 586562-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kozłowicach: Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Gmina Wiskitki, na mocy Porozumienia z dnia 01.08.2019 r, zwanego dalej „Prowadzącym postępowanie”. • adres do korespondencji: Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki • NIP: 838-142-64-66; • telefon: 46 854 50 37 • e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@wiskitki.pl • adres strony internetowej: www.wiskitki.pl • godziny urzędowania: poniedziałki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00; wtorki: 8:00 – 17:00; piątki: 8:00 – 15:00;
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kozłowicach, krajowy numer identyfikacyjny 75002651000000, ul. Nowe Kozłowice  17 , 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 727422046, e-mail sekretariat@wiskitki.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://wiskitki.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://wiskitki.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, w zamkniętej kopercie
Adres:
Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe
Numer referencyjny: OSP.IZ.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Kozłowicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – „Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Nowe Kozłowice”.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
35110000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełnienie tego warunku Prowadzący postępowanie uzna przedstawienie wykazu wykonanych dostaw ?(Załącznik nr 5 do SIWZ), w którym Wykonawca wykaże przynajmniej dwie dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pojazdów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,?a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub należycie.
Informacje dodatkowe Warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz opis sposobu dokonania oceny jego spełniania ma na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.2 W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 oraz wykluczenia ?z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument sporządzony wg jego wzoru. Zamawiający wymaga, aby dokument sporządzony wg wzoru zawierał minimum informacji merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony po prawej stronie i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ („Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Nowe Kozłowice„) lub dokumenty sporządzone wg jego wzoru. 3. Podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 22 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik? nr 3 do SIWZ. 4. Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca na żądanie Prowadzącego postępowanie składa w terminie 5 dni następujące dokumenty: a. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ), że: 1. nie wydano/wydano wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 2. nie orzeczono/orzeczono wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3. nie zalega/zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.2018.1445). b. Wykaz dostaw – zgodnie z 7.1 SIWZ. c. Dowody określające, czy dostawy wykazane w Wykazie dostaw zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
7.2 W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 oraz wykluczenia ?z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub dokument sporządzony wg jego wzoru. Zamawiający wymaga, aby dokument sporządzony wg wzoru zawierał minimum informacji merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony po prawej stronie i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ („Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Nowe Kozłowice„) lub dokumenty sporządzone wg jego wzoru. 3. Podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 22 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik? nr 3 do SIWZ. 4. Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.3 Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: 1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Prowadzący postępowanie żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) pełnomocnictwa w oryginale, lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie osoby ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu ?o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 Pzp. b) W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 2. Pełnomocnictwa w oryginale, lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych. 7.4 Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.5-6, składa: a) wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, odpowiednio dla przepisów krajowych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) na żądanie Prowadzącego postępowanie w terminie 5 dni: i. dokumenty potwierdzające zgodnie z przepisami krajowymi, że 1. Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; ii. Wykaz dostaw – zgodnie z 7.1 SIWZ. iii. Dowody określające, czy dostawy wykazane w Wykazie dostaw zostały wykonane należycie. 2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.4.1 b) powinny być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, a także być przetłumaczone na język polski. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt.7.2 ppkt. 4 – 6.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekt umowy stanowi integralną część SIWZ i został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Prowadzący postępowanie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: • w pieniądzu na numer rachunku bankowego Zamawiającego: 05 9304 0002 0000 0710 2000 0010. • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, • w gwarancjach bankowych, • w gwarancjach ubezpieczeniowych, • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone również w: • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; • przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; • przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Przekazanie zabezpieczenia (lub dowodów ich ustanowienia) oraz forma, o której mowa w pkt 3 - nastąpi w siedzibie Zamawiającego najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie ?w formie aneksu. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: • W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. • W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych ?w załączniku nr 1 rozwiązań konstrukcyjnych. • W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy ?w zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. • W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy ?w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli Zamawiającego. • W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa. • W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy. • W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ?w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym. • Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.). Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: • Procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia. • Procedury szkoleniowej przedmiotu zamówienia. • Serwisowania przedmiotu zamówienia. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest: a) Przekazanie przedmiotu zamówienia na stan majątkowy innej jednostki organizacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej, b) Zmiana formy organizacyjnej lub prawnej Wykonawcy lub jego siedziby, c) Zmiany legislacyjne w ustawodawstwie polskim, d) Konieczność ciągłego użytkowania przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności faktyczne niezależne od stron i brak możliwości zapewnienia ciągłości obsługi przez wyszkolone grupy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (454.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 - formularz of (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - opis przedm zam (54.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - zatwierdzony (483.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 - oświadczenie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 - oświadczenie (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 - wykaz dostaw (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6- umowa (152.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - oświadczenie gr kapit (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 - oświadczenie SIWZ 7.2.6 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 20.08.2019 (242kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartek Meszka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartek Meszka
Data wprowadzenia:2019-08-14 13:53:31
Opublikował:Bartek Meszka
Data publikacji:2019-08-14 13:58:08
Ostatnia zmiana:2019-09-03 11:53:49
Ilość wyświetleń:1177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij