Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego"

Polska-Wiskitki: Usługi udzielania kredytu

2019/S 246-606776

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wiskitki
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS PL926
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 1
Miejscowość: Wiskitki
Kod NUTS: PL926
Kod pocztowy: 96-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Gruza, Magdalena Cętkowska
E-mail: konrad.gruza@wiskitki.pl
Tel.: +46 8545037

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wiskitki.bip.net.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Numer referencyjny: IZRG.271.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla gminy Wiskitki. Kredyt długoterminowy zgodnie z treścią uchwały nr 54/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8.7.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a. planowanego deficytu budżetu gminy Wiskitki w 2019 r. w kwocie 6 439 216,00 PLN;

b. w 2019 r. spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 660 784,00 PLN.

Kwota kredytu: do kwoty 8 100 000,00 PLN (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 210 302.40 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL926
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wiskitki, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla gminy Wiskitki. Kredyt długoterminowy zgodnie z treścią uchwały nr 54/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8.7.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a. planowanego deficytu budżetu gminy Wiskitki w 2019 r. w kwocie 6 439 216,00 PLN;

b. w 2019 r. spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 660 784,00 PLN.

Kwota kredytu: do kwoty 8 100 000,00 PLN (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych).

Okres kredytowania: lata 2020–2030.

Kredyt będzie pobrany (postawiony do dyspozycji zamawiającego) transzami od dnia podpisania umowy do 31.12.2019.

Okres karencji w spłacie kapitału do końca 2020 r.

Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez zamawiającego zapotrzebowania na środki. Termin maksymalny wypłaty transzy kredytu określony będzie w umowie na podstawie złożonej oferty wykonawcy.

Zapotrzebowanie na środki przekazywane będzie wykonawcy w formie pisemnej dyspozycji, potwierdzonej podpisem wójta gminy oraz skarbnika gminy lub osób zastępujących te osoby, za pośrednictwem poczty elektronicznej email (skan).

7. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w kwartalnych ratach w następujących terminach i kwotach:

1) do dnia 31.12.2021 w kwocie – do 810 000 PLN;

2) do dnia 31.12.2022 w kwocie – do 810 000 PLN;

3) do dnia 31.12.2023 w kwocie – do 810 000 PLN;

4) do dnia 31.12.2024 w kwocie – do 810 000 PLN;

5) do dnia 31.12.2025 w kwocie – do 810 000 PLN;

6) do dnia 31.12.2026 w kwocie – do 810 000 PLN;

7) do dnia 31.12.2027 w kwocie – do 810 000 PLN;

8) do dnia 31.12.2028 w kwocie – do 810 000 PLN;

9) do dnia 31.12.2029 w kwocie – do 810 000 PLN;

10) do dnia 31.12.2030 w kwocie – do 810 000 PLN.

Spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2019–2030 następować będzie w ostatnim dniu roboczym kwartału.

Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie.

Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.

Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym kwartale w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).

Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych kosztów, opłat i prowizji na rzecz wykonawcy;

b) prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania, a zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów, opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz wykonawcy.

W takich przypadkach strony ustalą nowy harmonogram spłaty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty transzy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471670
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://bgk.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 523 750.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 210 302.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Marża banku: 0,77.

Prowizja banku: 4 050,00 PLN.

Zaoferowano 3-dniowy termin postawienia transzy do dyspozycji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019

 

==========================================

 

Polska-Wiskitki: Usługi udzielania kredytu

2019/S 204-497634

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 194-471670)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wiskitki
Krajowy numer identyfikacyjny: NUTS PL926
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 1
Miejscowość: Wiskitki
Kod NUTS: PL926
Kod pocztowy: 96-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Gruza, Magdalena Cętkowska
E-mail: konrad.gruza@wiskitki.pl
Tel.: +46 8545037

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wiskitki.bip.net.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Numer referencyjny: IZRG.271.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla gminy Wiskitki. Kredyt długoterminowy zgodnie z treścią uchwały nr 54/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8.7.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Wiskitki w 2019 roku w kwocie 6 439 216,00 PLN;

b. sfinansowanie w 2019 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 660 784,00 PLN.

Kwota kredytu: do kwoty 8 100 000,00 PLN (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471670

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający zawiadamia, że dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez skarbnika gminy lub osobę upoważnioną przez skarbnika gminy.

 

 

====================================

 

 

Polska-Wiskitki: Usługi udzielania kredytu

2019/S 194-471670

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wiskitki
NUTS PL926
ul. Kościuszki 1
Wiskitki
96-315
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Gruza, Magdalena Cętkowska
Tel.: +46 8545037
E-mail: konrad.gruza@wiskitki.pl
Kod NUTS: PL926

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wiskitki.bip.net.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wiskitki.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Numer referencyjny: IZRG.271.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Wiskitki. Kredyt długoterminowy zgodnie z treścią Uchwały nr 54/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8.7.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiskitki w 2019 roku w kwocie 6 439 216,00 PLN;

b. sfinansowanie w 2019 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 660 784,00 PLN.

Kwota kredytu: do kwoty 8 100 000,00 PLN (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL926
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wiskitki

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Wiskitki. Kredyt długoterminowy zgodnie z treścią Uchwały nr 54/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8.7.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

a. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiskitki w 2019 roku w kwocie 6 439 216,00 PLN;

b. sfinansowanie w 2019 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 660 784,00 PLN.

Kwota kredytu: do kwoty 8 100 000,00 PLN (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych).

Okres kredytowania: lata 2020–2030.

Kredyt będzie pobrany (postawiony do dyspozycji Zamawiającego) transzami od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Okres karencji w spłacie kapitału do końca 2020 roku.

Określenie wartości wypłat kredytu oraz termin postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki. Termin maksymalny wypłaty transzy kredytu określony będzie w umowie na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

Zapotrzebowanie na środki przekazywane będzie Wykonawcy w formie pisemnej dyspozycji, potwierdzonej podpisem Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy lub osób zastępujących te osoby, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (skan).

7. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w kwartalnych ratach w następujących terminach i kwotach:

1) do dnia 31.12.2021 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

2) do dnia 31.12.2022 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

3) do dnia 31.12.2023 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

4) do dnia 31.12.2024 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

5) do dnia 31.12.2025 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

6) do dnia 31.12.2026 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

7) do dnia 31.12.2027 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

8) do dnia 31.12.2028 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

9) do dnia 31.12.2029 roku w kwocie – do 810 000 PLN;

10) do dnia 31.12.2030 roku w kwocie – do 810 000 PLN.

Spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2019–2030 następować będzie w ostatnim dniu roboczym kwartału.

Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku.

Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M oznaczająca stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie.

Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.

Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym kwartale w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).

Wysokość jednorazowej prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może

Przekroczyć 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych kosztów, opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy;

b) prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów, opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

W takich przypadkach strony ustalą nowy harmonogram spłaty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty transzy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Za minimalny poziom kompetencji lub uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2018.2187 t.j., ze zmianami), chyba że przepisy stanowią inaczej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze tj. usługę udzielania kredytu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający załącza do SIWZ wzór (projekt) umowy (istotne postanowienia umowy).

Zmiany umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określone są szczegółowo w SIWZ oraz projekcie umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, POLSKA w Sali Konferencyjnej (pokój 20 I piętro).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Konrad Gruza, podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i w pkt 2). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (914.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 31.10.2019 - BIP - pytania 54-69 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 25.10.2019 - BIP - pytania 45-53 (486kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie treści załącznika - 25.10.2019 (199.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 23.10.2019 - BIP - pytania 2-44 (349.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie treści załącznika - 23.10.2019 (390.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź 21.10.2019 - BIP - pytanie 1 (281.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie treści SIWZ oraz sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (443kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - AKTUALNY - 18.10.2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - NIEAKTUALNY - 07.10.2019 (637.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - aktualny - 25.10.2019 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - nieaktualny - 23.10.2019 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - nieaktualny - pierwotny (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO ws. zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ccffbbba-4ef5-4ce9-b2c7-1900c71c3e9c (0.7kB) Zapisz dokument  
Uchwała Rady Gminy Wiskitki (632.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Wiskitki (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 27S za 2017 r (658.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 27S za 2018 r. (675.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 27S za III kw. 2019 (731.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 28S za 2018 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 28S za 2017 r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za 2018 r. (264.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 28S za III kw. 2019 r. (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za 2018 r. (200kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za III kw. 2019 r. (263.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za IV kw.2018 r. (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS na 31.12.2017 r. (178.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 27S za II kw. 2019 (669.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS za III kw. 2019 r. (199.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 28S za II kw. 2019 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za 2017 r. (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N za II kw. 2019 r. (263.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za III kw. 2019 r. (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z za II kw. 2019 r. (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RbN za 2017 r. (261.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2019-10-07 18:46:20
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2019-10-07 18:46:32
Ostatnia zmiana:2020-01-13 08:39:06
Ilość wyświetleń:640

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij