Zbiór meldunkowy:

a) zbiór danych stałych mieszkańców;

b) zbiór danych byłych mieszkańców;

c) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;

d) zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Informacja prawnie chroniona. Zasady udostępniania danych regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. /Dz.U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./ oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych /Dz.U. Nr 201 poz. 1702/ i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych /Dz.U.Nr 62 poz.564/.

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Informacja prawnie chroniona. Zasady udostępniania danych regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. /Dz.U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./ oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych /Dz.U. Nr 201 poz. 1702/ i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych /Dz.U.Nr 62 poz.564/.

Stały rejestr wyborców

Zasady udostępniania regulują przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP /Dz.U.Nr 46 poz. 499 z późn. zm./ oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców /Dz.U.Nr 42 poz. 388 z późn. zm./.

Rejestry dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów

Informacja prawnie chroniona. Zasady dostępu do danych reguluje art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego /Dz.U.z 2004r. Nr 161 poz. 1688/.

Rejestracja i ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

Informacja jawna

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Informacja jawna (zakładka BIP - "Uchwały").

Rejestr skarg i wniosków

Informacja jawna.