Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Zamówienie w trybie z wolnej ręki: "Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki w 2020 roku oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym w latach wcześniejszych wraz z prowadzeniem akcji adopcyjne"

Ogłoszenie nr 510009166-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.
Urząd Gminy Wiskitki: Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki w 2020 roku oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym w latach wcześniejszych wraz z prowadzeniem akcji adopcyjnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550663535-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki w 2020 roku oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym w latach wcześniejszych wraz z prowadzeniem akcji adopcyjnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZRG.271.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Przejęcia jednorazowego przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w schronisku; 2. Wyłapywanie oraz przewóz do schroniska Wykonawcy bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wiskitki; 3. Zapewnienie stałej opieki nad bezdomnymi zwierzętami przejętymi ze schroniska oraz pochodzącymi z terenu gminy Wiskitki w całym okresie realizacji zamówienia; 4. Prowadzenie aktywnych działań zmierzających do oddania do adopcji jak największej ilości zwierząt będących pod opieką Wykonawcy; 5. Prowadzenie ewidencji zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierząt. i inne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0

Dodatkowe kody CPV: 85200000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 174970.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Zielaskowski Artur
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Węgrowo 28G
Kod pocztowy: 86-302
Miejscowość: Węgrowo
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64245
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64245
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64245
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności - w tym: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na zbyt wysoką kwotę w ofercie, a konieczność zachowania ciągłości realizacji przedmiotowego zadania wymuszała na Zamawiającym zawarcie umowy. Zamawiający zawarł umowę na okres 2 miesięcy, aby przeprowadzić i rozstrzygnąć jeszcze raz procedurę.
 
============================================================
 
Ogłoszenie nr 550663535-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Wiskitki: Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki w 2020 roku oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym w latach wcześniejszych wraz z prowadzeniem akcji adopcyjnej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki w 2020 roku oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym w latach wcześniejszych wraz z prowadzeniem akcji adopcyjnej
Numer referencyjny  IZRG.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Przejęcia jednorazowego przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w schronisku; 2. Wyłapywanie oraz przewóz do schroniska Wykonawcy bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wiskitki; 3. Zapewnienie stałej opieki nad bezdomnymi zwierzętami przejętymi ze schroniska oraz pochodzącymi z terenu gminy Wiskitki w całym okresie realizacji zamówienia; 4. Prowadzenie aktywnych działań zmierzających do oddania do adopcji jak największej ilości zwierząt będących pod opieką Wykonawcy; 5. Prowadzenie ewidencji zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierząt. i inne.
II.5) Główny Kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:
85200000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Poprzednie postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a konieczność korzystania z tego typu usług uzasadnia potrzebę skorzystania z trybu określonego w art 66 Pzp, w związku z art 67. ust. 1 pkt 3 Pzp. Przewiduje się zawarcie umowy na okres 2 miesięcy, co pozwoli na podjęcie kroków zmierzających do zabezpieczenia większych środków w budżecie oraz ponownego wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
==========================================================

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Wiskitki
Źródło informacji:Konrad Gruza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Gruza
Data wprowadzenia:2020-01-16 12:58:33
Opublikował:Konrad Gruza
Data publikacji:2020-01-16 13:00:24
Ostatnia zmiana:2020-01-20 15:29:55
Ilość wyświetleń:140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij