ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WISKITKI

DOTYCZĄCE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY

W SPRAWIE STATUTU MIASTA I GMINY WISKITKI

 

Wójt Gminy Wiskitki przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki.

Termin  konsultacji: 20 października 2020r. - 04 listopada 2020r., godz. 16:oo.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren Gminy Wiskitki.

Uwagi do przedłożonego projektu sporządzone w formie pisemnej - przy wykorzystaniu formularza konsultacji - można przekazywać w terminie do dnia  04 listopada 2020r.  do godz. 16:oo.:

 

1)      korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki;

2)      bezpośrednio w   godzinach pracy Urzędu Gminy Wiskitki;

3)      drogą mailową na adres:  Anna.Jakubowska@wiskitki.pl (skan podpisanego formularza).

 

Formularze, które wpłyną po terminie konsultacji,   nie będą  uwzględniane.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Wiskitki.