ŁUKASZ BOCZKOWSKI

Zastępca Wójta został powoływany na stanowisko przez Wójta w drodze Zarządzenia Nr 166 z dnia 1 października 2020 roku.

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 • zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności;
 • składanie samodzielnie oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia Wójta;
 • wykonywanie zadań powierzonych mu przez Wójta;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad określonymi przez Wójta Referatami, samodzielnymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych mu przez Wójta
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji;
 • współdziałanie z Radą Gminy, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz Kierownikami Referatów i pracownikami tych Referatów, pracownikami zajmującymi samodzielne stanowiska pracy,  komórkami organizacyjnymi Urzędu, które bezpośrednio nie nadzoruje, jak również z Kierownikami i Dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta;
 • potwierdzanie faktu zawarcia umowy dzierżawy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Zastępca Wójta nadzoruje bezpośrednio pracę:

 • Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
 • Referatu ds. Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska;
 • Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej;
 • Koordynator sportu.