ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI  ROLNEJ

         W dniu 10 marca 2006 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379).

         Zgodnie z w/w ustawą zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu za okresy sześciomiesięczne  (dwa razy w roku) na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta wraz z fakturami VAT lub ich kopiami.

         Zwrot ten następował będzie w kwocie nie przekraczającej równowartości  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 l na 1 ha użytków rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów gospodarstw rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

         W 2008 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju wynosi 0,85 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 73,10 zł.

         Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w wyżej wymienionej ustawie ustalono : od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku. 

                  Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w terminach od 1 maja do 31 maja i od 1 listopada do 30 listopada danego roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w  Urzędzie Gminy.

                                                              Wójt Gminy

                                               Franciszek Grzegorz Miastowski

WYMAGANE DOKUMENTY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:


WYMAGANE DOKUMENTY I MIEJSCE ICH SKŁADANIA

·        wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

·        faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (za rok 2006 faktury od 1 stycznia 2006r.)

        W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy (na wniosku), zgoda nie dotyczy współmałżonków .

        Wnioski należy składać w pokoju nr 9 ( Referat Finansowy) Urzędu Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku od 8°° do 16°°.

Opłata skarbowa:

·        wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej

·        w przypadku kopii faktur – 3,00 zł od każdej strony

Wyjaśnienie:

Producent rolny – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Gospodarstwo rolne – to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.