USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WISKITKI

 

 

Wójt Gminy Wiskitki informuje, iż w trybie ciągłym trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wiskitki.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Wiskitki, planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie w 2018 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW), w zakresie utylizacji odpadów zawierających azbest w ramach Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

 

Zgodnie z regulaminem Programu WFOŚiGW z lat poprzednich, osoby fizyczne, które  nie prowadzą działalności gospodarczej mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy (wniosek i załączniki, należy złożyć do Urzędu Gminy Wiskitki). Gmina na podstawie dokumentów złożonych przez właścicieli nieruchomości, złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji firma wybrana przez Gminę odbierze azbest ze zgłoszonych nieruchomości.

W związku z powyższym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które
w 2018 r. chcą skorzystać z pomocy w zakresie usunięcia azbestu ze swoich nieruchomości,
a które jeszcze nie złożyły stosownych dokumentów w Urzędzie Gminy Wiskitki, powinny
w terminie do 8 stycznia 2018r. złożyć „Wniosek o usunięcie azbestu” wraz
z następującymi załącznikami:

1)      Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku / działki oraz zgoda właściciela, a w przypadku współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

2)      Informacja o wyrobach zawierających azbest.

3)      Kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie lub Oświadczenie, że demontaż nastąpił
w okresie, kiedy nie było wymagane zgłoszenie robót (do 2004r.).

4)      Oświadczenie właściciela nieruchomości, dotyczące nie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Złożenie wniosku nie jest tożsame z uzyskaniem dofinansowania.

 

Powyższe formularze znajdują się w Urzędzie Gminy Wiskitki oraz na stronie www.wiskitki.pl

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiskitki, pod nr tel. 46 854 50 23.

 

 

 

                                                                                                /-/Wójt Gminy Wiskitki

                                                                                              Fraciszek Grzegorz Miastowski