Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm./ właściciele i zarządcy nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają ponadto obowiązek niezwłocznego usuwania z budynków i ich części, śniegu i sopli stwarzających niebezpieczeństwo dla przechodniów.

Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków właścicielom i zarządcom grożą kary zgodnie z art. 10 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uprzejmie proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Wójt Gminy

Franciszek Grzegorz Miastowski