SEKRETARZ MIASTA I GMINY WISKITKI

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrz organizuje pracę Urzędu i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 • nadzór nad poprawnością przygotowywanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych;
 • usprawnienie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 • kontrola dyscypliny pracy, ogólny nadzór nad wykonywaną pracą pracowników Urzędu i nadzór nad przeprowadzaniem ocen okresowych, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych;
 • przekładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania interpelacji, skarg, wniosków i petycji;
 • organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami;
 • nadzór i monitorowanie kontroli zarządczej;
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio podległych;
 • kontrola i nadzór nad Referatami, komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie;
 • koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych i bieżącego zaopatrzenia;
 • załatwianie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego w zakresie: sporządzania testamentów, spisywania oświadczeń woli;
 • nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego;
 • kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu;
 • organizacja służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
 • pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
 • nadzór na prowadzeniem BIP i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza lub Zastępcy Burmistrz.