SKARBNIK MIASTA I GMINY WISKITKI - BEATA KONARSKA

Skarbnik Miasta i Gminy jest głównym księgowym budżetu, który w zakresie działania Urzędu czuwa nad racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi oraz nadzoruje działalność finansową jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
 • przekazywanie pracownikom Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem danych do projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta i Gminy;
 • nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 • nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Miasta i Gminy;
 • opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla Miasta i Gminy;
 • dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu organizowanie właściwego obiegu dokumentów księgowych i finansowych w Urzędzie;
 • nadzór nad prawidłową realizacją wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat;
 • zapewnienie realizacji zadań dotyczących kontroli obiegu dokumentów księgowych;
 • zapewnienie kontroli nad właściwym rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy;
 • zapewnienie ewidencjonowania majątku Maista i Gminy w sposób zgodny z prawem i gwarantujący jego ochronę;
 • analiza oraz składanie wniosków dotyczących najbardziej racjonalnych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w zakresie lokowania środków finansowych Miasta i Gminy;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza.