Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Uchwały Rady Gminy Wiskitki


Załączniki

Uchwała Nr 29/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiskitki. (186.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 5/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach (470.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 22/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Miedniewice. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 50/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 39/XVII/04 z 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004". (185.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 8/XIV/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004. (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 21/XV/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. (490.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 23/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Hipolitów. (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 44/XIX/04 z 22 października 2004r. w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Wiskitki. (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 2/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Wiskitki od "Sugar Tor" Sp z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Guzowie (480.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 26/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków oraz udzielenia bonifikaty. (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 16/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miajscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Jesionka. (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 43/XIX/04 z 22 października 2004r. w sprawie realizacji sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego miejscowości Miedniewice, Jesionka, Józefów, Łubno, Franciszków. (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 17/XIV/04 z 31 marca 2006r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Jesionka. (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 51/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości (załączniki: folder "Podatki i opłaty) (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 49/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny (załączniki: folder "Podatki i opłaty" (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 15/XIV/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Stare Kozłowice. (69.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 53/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów. (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 25/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków oraz udzielenia bonifikaty (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 42/XIX/04 z 22 października 2004r. w sprawie realizacji sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego tereny położone wzdłuż ciągów komunikacyjnych we wsiach Aleksandrów, Nowy Drzewicz, Nowe Kozłowi (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 14/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Stare Kozłowice. (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 47/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (załączniki: folder "Podatki i opłaty) (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 19/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2003. (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 46/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 58/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sokule. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 57/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszew. (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 4/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. (326.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 12/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Wiskitki. (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 55/XX/04 z 10 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiskitki. (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 60/XXI/04 z 29 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 45/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (285.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 11/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 13/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego wieś Wiskitki. (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 3/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości położonej w Wiskitkach i udzielenie bonifikaty. (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 59/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Prościeniec. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 33/XVI/04 z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat. (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 9/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności w drodze kupna udziałów w nieruchomości. (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/XVII/04 z 31 sierpnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przekazania w zarząd sieci kanalizacyjnej. (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 20/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (193.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 52/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych. (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 41/XIX/04 z 22 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 56/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Guzowie, użytkownik: Sugar Tor Sp. z o. o. (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 18/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie realizacji sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego miejscowość Wiskitki. (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 35/XVII/04 z 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (282.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 6/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych dla określenia wysokości dodatku mieszkaniowego. (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 48/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego. (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 7/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wiskitki obejmującego teren dz. nr. ew.17 we wsi Guzów. (304.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 1/XIII/04 z dnia 02 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat. (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 28/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004-2008. (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 36/XVII/04 z 31 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiskitki na lata 2004-2008". (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 32/XVI/04 z 21 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat. (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 61/XXI/04 z 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiskitki na rok 2005 (załącznik: folder "Budżet") (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 10/XIV/04 z 31 marca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Wiskitki. (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 24/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawi3e wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Franciszków. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 40/XVIII/04 z 16 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 30/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zamiaru skorzystania z prawa pierwokupu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 108 o pow. 6,38ha w miejscowości Czerwona Niwa Parcel. (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 54/XX/04 z 10 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia terminu płatności dla inkasentów. (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 31/XVI/04 z 21 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy. (201.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 27/XV/04 z 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wiskitki" (346.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 34/XVI/04 z 21 czerwca 2004r. w sprawie nadanie imienia Szkole Podstawowej we Franciszkowie. (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 38/XVII/04 z 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Jakubowska
Data wprowadzenia:2006-09-28 08:18:48
Opublikował:Anna Jakubowska
Data publikacji:2006-09-28 08:18:48
Ostatnia zmiana:2006-09-28 08:18:48
Ilość wyświetleń:3958

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij