Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wiskitki

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Wiskitki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg"

Ogłoszenie nr 510147095-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Urząd Gminy Wiskitki: Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561622-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561622-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154.
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.Z.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg” jest każdorazowa dostawa na pisemne zlecenie Zamawiającego kruszywa wraz z jego wbudowaniem na wskazany obszar drogi gminnej w ramach bieżących remontów nawierzchni dróg w Gminie Wiskitki. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, które stanowią jeden przedmiot zamówienia: • Zadanie 1 Dostawa wraz z wbudowaniem żużla popiecowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1400,00 ton. • Zadanie 2 Dostawa wraz z wbudowaniem tłucznia bazaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1100,00 ton. • Zadanie 3 Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 800,00 ton. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń pisemnych, w których Zamawiający określać będzie lokalizację wykonania przedmiotu zamówienia, rodzaj zamawianego materiału (jak wyżej – żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy), ewentualnie zakres wymaganych robót, a także termin wykonania zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności konieczne pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenów do stanu pierwotnego, ewentualnych wynagrodzeń szkód poczynionym osobom trzecim i inne – bez osobnego wynagrodzenia i zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Wykonawca zastosuje materiały oraz urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca każdorazowo stosować będzie materiały, które są nieszkodliwe dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzkiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14210000-6

Dodatkowe kody CPV: 60100000-9, 45233141-9, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 249000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROG-BET Marcin Głuchowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gawłowska 179a
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: Sochaczew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 306270.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 306270.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 469860.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Kwoty podane w części IV.6) w walucie PLN.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
==============================================
 
Ogłoszenie nr 540122086-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Wiskitki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 561622-N-2019 
Data: 14/06/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wiskitki, Krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1, 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (url): http://wiskitki.bip.net.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg” jest każdorazowa dostawa na pisemne zlecenie Zamawiającego kruszywa wraz z jego wbudowaniem na wskazany obszar drogi gminnej w ramach bieżących remontów nawierzchni dróg w Gminie Wiskitki. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, które stanowią jeden przedmiot zamówienia: • Zadanie 1 Dostawa wraz z wbudowaniem żużla popiecowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1400,00 ton. • Zadanie 2 Dostawa wraz z wbudowaniem tłucznia bazaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1100,00 ton. • Zadanie 3 Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 800,00 ton. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń pisemnych, w których Zamawiający określać będzie lokalizację wykonania przedmiotu zamówienia, rodzaj zamawianego materiału (jak wyżej – żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy), ewentualnie zakres wymaganych robót, a także termin wykonania zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności konieczne pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenów do stanu pierwotnego, ewentualnych wynagrodzeń szkód poczynionym osobom trzecim i inne – bez osobnego wynagrodzenia i zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Wykonawca zastosuje materiały oraz urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca każdorazowo stosować będzie materiały, które są nieszkodliwe dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzkiego. 3.2. ZAKRES ROBÓT W ramach robót należy: - zabezpieczyć teren wokół miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia o zabezpieczenie terenu powinno polegać w szczególności na oznaczeniu miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i zabezpieczeniu ruchu drogowego w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Wykonawca zobowiązany do takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych budynków, mieszkańców i przedsiębiorstw, a także Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji - przygotować wskazany obszar drogi gminnej do wykonania robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia o przygotowanie wskazanego obszaru powinno polegać w szczególności na usunięciu z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia istniejącego materiału budulcowego ze wskazanego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia (korytowanie) - dostarczyć materiał (określone kruszywo) na miejsce robót - wykonać wbudowanie materiału na drogę gminną w ramach remontu bieżącego o wbudowanie materiału powinno polegać w szczególności na pokrycie korytowanego obszaru drogi gminnej materiałem (żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy – zgodnie z punktem 3.1 SIWZ) wskazanym przez Zamawiającego każdorazowo na pisemnym zleceniu, a także powinno polegać na korekcie profilu poprzecznego wskazanego obszaru drogi w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi o wbudowanie materiału ma na celu poprawienie stanu technicznego drogi gminnej we wskazanym obszarze i powinno odbywać się przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego - zabezpieczyć wbudowany materiał przed wykruszaniem się z drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału przed wykruszaniem się z powierzchni drogi powinno polegać na zastosowaniu odpowiednich dla wykorzystywanego materiału czynności i materiałów zabezpieczających, które zapewnią trwałość wbudowanego w drogę gminną materiału przed zniszczeniem związanym z eksploatacją drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału może polegać na przykład na skropieniu nawierzchni drogi emulsją asfaltową szybko rozpadową lub zasypaniem nawierzchni drogi grysem granitowym o Wykonawca powinien zastosować taką technologię zabezpieczenia wbudowanego materiału, która będzie odpowiednia dla zastosowanego dostarczonego i wbudowanego materiału, o którym mowa w 3.1 SIWZ oraz zapewni trwałość drogi gminnej Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje roboty na podstawie danego zlecenia pisemnego w terminie wskazanym w zleceniu, który powinien być nie krótszy, niż 5 dni i nie dłuższy, niż 15 dni od dnia dostarczenia zlecenia Wykonawcy. 3.3. TEREN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie Gminy Wiskitki – na drogach gminnych, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Miejsce dostawy i wbudowania materiału na drogę gminną zostanie wskazane każdorazowo na pisemnym zleceniu Zamawiającego. 3.4. Koszt dostawy należy w cenach jednostkowych dostarczanych materiałów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg” jest każdorazowa dostawa na pisemne zlecenie Zamawiającego kruszywa wraz z jego wbudowaniem na wskazany obszar drogi gminnej w ramach bieżących remontów nawierzchni dróg w Gminie Wiskitki. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, które stanowią jeden przedmiot zamówienia: • Zadanie 1 Dostawa wraz z wbudowaniem żużla popiecowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1400,00 ton. • Zadanie 2 Dostawa wraz z wbudowaniem tłucznia bazaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia tłucznia bazaltowego w ilości 1100,00 ton. • Zadanie 3 Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia destruktu asfaltowego w ilości 800,00 ton. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń pisemnych, w których Zamawiający określać będzie lokalizację wykonania przedmiotu zamówienia, rodzaj zamawianego materiału (jak wyżej – żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy), ewentualnie zakres wymaganych robót, a także termin wykonania zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności konieczne pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenów do stanu pierwotnego, ewentualnych wynagrodzeń szkód poczynionym osobom trzecim i inne – bez osobnego wynagrodzenia i zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Wykonawca zastosuje materiały oraz urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca każdorazowo stosować będzie materiały, które są nieszkodliwe dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzkiego. 3.2. ZAKRES ROBÓT W ramach robót należy: - zabezpieczyć teren wokół miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia o zabezpieczenie terenu powinno polegać w szczególności na oznaczeniu miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i zabezpieczeniu ruchu drogowego w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Wykonawca zobowiązany do takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych budynków, mieszkańców i przedsiębiorstw, a także Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji - przygotować wskazany obszar drogi gminnej do wykonania robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia o przygotowanie wskazanego obszaru powinno polegać w szczególności na usunięciu z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia istniejącego materiału budulcowego ze wskazanego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia (korytowanie) - dostarczyć materiał (określone kruszywo) na miejsce robót - wykonać wbudowanie materiału na drogę gminną w ramach remontu bieżącego o wbudowanie materiału powinno polegać w szczególności na pokrycie korytowanego obszaru drogi gminnej materiałem (żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy – zgodnie z punktem 3.1 SIWZ) wskazanym przez Zamawiającego każdorazowo na pisemnym zleceniu, a także powinno polegać na korekcie profilu poprzecznego wskazanego obszaru drogi w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi o wbudowanie materiału ma na celu poprawienie stanu technicznego drogi gminnej we wskazanym obszarze i powinno odbywać się przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego - zabezpieczyć wbudowany materiał przed wykruszaniem się z drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału przed wykruszaniem się z powierzchni drogi powinno polegać na zastosowaniu odpowiednich dla wykorzystywanego materiału czynności i materiałów zabezpieczających, które zapewnią trwałość wbudowanego w drogę gminną materiału przed zniszczeniem związanym z eksploatacją drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału może polegać na przykład na skropieniu nawierzchni drogi emulsją asfaltową szybko rozpadową lub zasypaniem nawierzchni drogi grysem granitowym o Wykonawca powinien zastosować taką technologię zabezpieczenia wbudowanego materiału, która będzie odpowiednia dla zastosowanego dostarczonego i wbudowanego materiału, o którym mowa w 3.1 SIWZ oraz zapewni trwałość drogi gminnej Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje roboty na podstawie danego zlecenia pisemnego w terminie wskazanym w zleceniu, który powinien być nie krótszy, niż 5 dni i nie dłuższy, niż 15 dni od dnia dostarczenia zlecenia Wykonawcy. 3.3. TEREN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie Gminy Wiskitki – na drogach gminnych, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Miejsce dostawy i wbudowania materiału na drogę gminną zostanie wskazane każdorazowo na pisemnym zleceniu Zamawiającego. 3.4. Koszt dostawy należy w cenach jednostkowych dostarczanych materiałów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze 

 

==========================================================Ogłoszenie nr 561622-N-2019 z dnia 2019-06-14 r. 

Urząd Gminy Wiskitki: Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, krajowy numer identyfikacyjny 54654900000000, ul. ul. Kościuszki  1 , 96-315  Wiskitki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 567 212, e-mail ug_wiskitki@onet.pl, faks 468 554 154. 
Adres strony internetowej (URL): http://wiskitki.bip.net.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
http://wiskitki.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Forma pisemna. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
Adres: 
Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, sekretariat (pok. 19)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg 
Numer referencyjny: I.Z.271.8.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa na drogi gminne w ramach remontu bieżącego nawierzchni dróg” jest każdorazowa dostawa na pisemne zlecenie Zamawiającego kruszywa wraz z jego wbudowaniem na wskazany obszar drogi gminnej w ramach bieżących remontów nawierzchni dróg w Gminie Wiskitki. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, które stanowią jeden przedmiot zamówienia: • Zadanie 1 Dostawa wraz z wbudowaniem żużla popiecowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1400,00 ton. • Zadanie 2 Dostawa wraz z wbudowaniem tłucznia bazaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 1100,00 ton. • Zadanie 3 Dostawa wraz z wbudowaniem destruktu asfaltowego Zamawiający określa maksymalną przewidywaną ilość zamawianego w ramach przedmiotu zamówienia żużla popielcowego w ilości 800,00 ton. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń pisemnych, w których Zamawiający określać będzie lokalizację wykonania przedmiotu zamówienia, rodzaj zamawianego materiału (jak wyżej – żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy), ewentualnie zakres wymaganych robót, a także termin wykonania zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności konieczne pomiary geodezyjne, koszty badań, odbiorów, odtwarzania terenów do stanu pierwotnego, ewentualnych wynagrodzeń szkód poczynionym osobom trzecim i inne – bez osobnego wynagrodzenia i zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Wykonawca zastosuje materiały oraz urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca każdorazowo stosować będzie materiały, które są nieszkodliwe dla środowiska oraz życia lub zdrowia ludzkiego. 3.2. ZAKRES ROBÓT W ramach robót należy: - zabezpieczyć teren wokół miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia o zabezpieczenie terenu powinno polegać w szczególności na oznaczeniu miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i zabezpieczeniu ruchu drogowego w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o Wykonawca zobowiązany do takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych budynków, mieszkańców i przedsiębiorstw, a także Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji - przygotować wskazany obszar drogi gminnej do wykonania robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia o przygotowanie wskazanego obszaru powinno polegać w szczególności na usunięciu z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia istniejącego materiału budulcowego ze wskazanego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia (korytowanie) - dostarczyć materiał (określone kruszywo) na miejsce robót - wykonać wbudowanie materiału na drogę gminną w ramach remontu bieżącego o wbudowanie materiału powinno polegać w szczególności na pokrycie korytowanego obszaru drogi gminnej materiałem (żużel popiecowy lub tłuczeń bazaltowy lub destrukt asfaltowy – zgodnie z punktem 3.1 SIWZ) wskazanym przez Zamawiającego każdorazowo na pisemnym zleceniu, a także powinno polegać na korekcie profilu poprzecznego wskazanego obszaru drogi w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi o wbudowanie materiału ma na celu poprawienie stanu technicznego drogi gminnej we wskazanym obszarze i powinno odbywać się przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego - zabezpieczyć wbudowany materiał przed wykruszaniem się z drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału przed wykruszaniem się z powierzchni drogi powinno polegać na zastosowaniu odpowiednich dla wykorzystywanego materiału czynności i materiałów zabezpieczających, które zapewnią trwałość wbudowanego w drogę gminną materiału przed zniszczeniem związanym z eksploatacją drogi o zabezpieczenie wbudowanego materiału może polegać na przykład na skropieniu nawierzchni drogi emulsją asfaltową szybko rozpadową lub zasypaniem nawierzchni drogi grysem granitowym o Wykonawca powinien zastosować taką technologię zabezpieczenia wbudowanego materiału, która będzie odpowiednia dla zastosowanego dostarczonego i wbudowanego materiału, o którym mowa w 3.1 SIWZ oraz zapewni trwałość drogi gminnej Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje roboty na podstawie danego zlecenia pisemnego w terminie wskazanym w zleceniu, który powinien być nie krótszy, niż 5 dni i nie dłuższy, niż 15 dni od dnia dostarczenia zlecenia Wykonawcy. 3.3. TEREN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na terenie Gminy Wiskitki – na drogach gminnych, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Miejsce dostawy i wbudowania materiału na drogę gminną zostanie wskazane każdorazowo na pisemnym zleceniu Zamawiającego. 3.4. Koszt dostawy należy w cenach jednostkowych dostarczanych materiałów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze. 

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
60100000-9
45233141-9
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: • od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym każdorazowo na zleceniu pisemnym Zamawiający określać będzie termin wykonania danego zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia. Termin określony w przedmiocie zamówienia nie powinien być krótszy, niż 5 dni roboczych oraz nie powinien być dłuższy, niż 15 dni roboczych – licząc od dnia dostarczenia zlecenia do siedziby Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych). W przypadku ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty mogą być dołączone do oferty w imieniu wszystkich konsorcjantów (wspólnie). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
6.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP – na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ); b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ); c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ); 6.2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.2.2 Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP– na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa: a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V punkt 5.2.b) SIWZ. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VI pkt 6.1.4 siwz (wzór zobowiązania – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. a) Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) W Oświadczeniach, o którym mowa w punkcie 6 a), Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 a) każdy z Wykonawców składa odrębnie. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia –w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6 a). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 6.3.3. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w punktach 6.3.2 SIWZ. 6.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione: a) w pkt 6.1.2, 6.2.1, 6.3.2 niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej), b) w pkt 6.1.4, 6.3.1 niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. 10.1.14. Oferta musi zawierać: - Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ); - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 2a do SIWZ); - pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); - pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); - (jeśli dotyczy) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. - Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
8. Wymagania dotyczące wadium 8.1 Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone (w zależności od wyboru Oferenta) w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 8.3 Kopie ww. form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.5 Wadium wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed terminem składania ofert w Dziale Księgowym /pokój 21/ w siedzibie Zamawiającego. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8.6 Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego odrzucony z postępowania. 8.7 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 8.12. 8.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.12 Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w przypadku określonym w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp tj., gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
§ 9 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że modyfikacja dotyczy innych postanowień umownych, na przykład zmiany adresu siedziby Wykonawcy, zmiany danych teleadresowych. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian niniejszej Umowy w zakresie terminu wykonania zlecenia w ramach przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: a. Konieczności wykonania robót dodatkowych, których wcześniej nie można było przewidzieć, wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych oraz warunkujących ich techniczną poprawność realizacji – termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu; b. Warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych – termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. 4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem niniejszego paragrafu jest nieważna. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-25, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (282kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.06.19 informacja o zmianie treści SIWZ (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - AKTUALNY - 17.06.2019 (652.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - NIEAKTUALNY (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 - formularz ofertowy (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy - podstawy wykluczenia (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy - warunki dot. udziału w postępowaniu (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 - wzór umowy (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy z SIWZ-6.3.2 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 - wykaz dróg (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Wiskitki
Źródło informacji:Konrad Gruza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Konrad Gruza
Data wprowadzenia:2019-06-14 14:48:05
Opublikował:Konrad Gruza
Data publikacji:2019-06-14 15:00:24
Ostatnia zmiana:2020-01-30 12:56:42
Ilość wyświetleń:889

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij